• Materská škola Sídlisko 9. mája 322

    • REŽIM DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

      

      

     V materskej škole pozostáva výchovno-vzdelávacia činnosť z relatívne ustálených a rytmicky sa striedajúcich organizačných foriem dňa. V organizačných formách dňa sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú jeho potreby a záujmy, túžby po poznaní a činnosti. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je spracovaný vo forme denného poriadku. Denné činnosti sa striedajú vždy v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy. Medzi deťmi a učiteľkou sa v nej vytvára atmosféra pohody a vzájomnej dôvery. Denný poriadok v našej  materskej škole je dostatočne pružný, umožňuje učiteľke reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa, poskytuje priestor na pokojný, bezpečný, aktívny a zmysluplný pobyt dieťaťa v materskej škole.

      


      

     Denný režim v našej materskej škôlke na Sídlisku 9. mája

      

     1. TRIEDA SLNIEČKA - 2. TRIEDA LIENKY

                    6:15 – 9:30    

     Hry a činnosti podľa výberu detí 

     Pohybovo- relaxačné cvičenia

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (8:30)

     Výchovno-vzdelávacia aktivita

      

      

      


          9:30– 11:30

     Pobyt vonku

     Spontánne pohybové aktivity

     Vychádzka

     Hry podľa výberu detí na školskom dvore

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (11:30)

      


     12:00 – 14:15

     Odpočinok


     14:15 – 16:30

      Hry a činnosti podľa voľby detí

      Hygiena

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:30)


      

     3. TRIEDA VČIELKY -  4. TRIEDA SOVIČKY 

     6:15 – 9:00     

     Hry a činnosti podľa výberu detí 

     Pohybovo- relaxačné cvičenia

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (9:00)

      Výchovno-vzdelávacia aktivita

      


     9:00 – 12:00

      Pobyt vonku

     Spontánne pohybové aktivity

     Vychádzka

      Hry podľa výberu detí na školskom dvore

      Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (12:00)


     12:30 -14:20

      Odpočinok


     14:20 – 16:30

     Hry a činnosti podľa voľby detí

     Hygiena

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:45)