• Materská škola Sídlisko 9. mája 322

   • REŽIM DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

     

     

    V materskej škole pozostáva výchovno-vzdelávacia činnosť z relatívne ustálených a rytmicky sa striedajúcich organizačných foriem dňa. V organizačných formách dňa sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa uspokojujú jeho potreby a záujmy, túžby po poznaní a činnosti. Usporiadanie denných činností, pravidelne sa opakujúcich, je spracovaný vo forme denného poriadku. Denné činnosti sa striedajú vždy v určitom rytme, čo pozitívne vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy. Medzi deťmi a učiteľkou sa v nej vytvára atmosféra pohody a vzájomnej dôvery. Denný poriadok v našej  materskej škole je dostatočne pružný, umožňuje učiteľke reagovať na potreby a záujmy každého dieťaťa, poskytuje priestor na pokojný, bezpečný, aktívny a zmysluplný pobyt dieťaťa v materskej škole.

     

    Denný režim v našej materskej škôlke na Sídlisku 9. mája

     

    1. TRIEDA SLNIEČKA - 2. TRIEDA LIENKY

                   6:15 – 9:30    

    Hry a činnosti podľa výberu detí 

    Pohybovo- relaxačné cvičenia

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (8:30)

    Výchovno-vzdelávacia aktivita

     

     

     


         9:30– 11:30

    Pobyt vonku

    Spontánne pohybové aktivity

    Vychádzka

    Hry podľa výberu detí na školskom dvore

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (11:30)

     


    12:00 – 14:20

    Odpočinok


    14:20 – 16:30

     Hry a činnosti podľa voľby detí

     Hygiena

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:30)


     

    3. TRIEDA VČIELKY -  4. TRIEDA SOVIČKY 

    6:15 – 10:00     

    Hry a činnosti podľa výberu detí 

    Pohybovo- relaxačné cvičenia

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (9:00)

     Výchovno-vzdelávacia aktivita

     


    10:00 – 12:00

     Pobyt vonku

    Spontánne pohybové aktivity

    Vychádzka

     Hry podľa výberu detí na školskom dvore

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu  (12:00)


    12:30 -14:20

     Odpočinok


    14:20 – 16:30

    Hry a činnosti podľa voľby detí

    Hygiena

    Činnosti zabezpečujúce životosprávu (14:45)