• Výška stravy v materskej škole

     • Desiata : 0,36 €

     • Obed : 0,85 €          

     • Olovrant: 0,24 €

     • Celodenná strava : 1,45 € / desiata, obed, olovrant /

     • Poldenná strava : 1,21 € / desiata, obed /

      

      

     Dňom 01.09.2019 vzniká povinnosť rodičovi zaplatiť režijné náklady

     paušálnou sumou 1,00 € na mesiac ak bolo v príslušnom mesiaci dieťa

     počítané na stravu jeden deň . Deti , ktoré majú individuálne

     stravovanie na základe lekárskeho odborného posúdenia , réžiu

     hradia tiež, nakoľko pracovníčky kuchyne MŠ im túto stravu

     pripravujú a servírujú, aby ju mali teplú na konzumáciu. Táto zmena

     bola stanovená všeobecno záväzným nariadením mesta Vrbové číslo

     3/2019 s platnosťou od 01.09.2019