• Výška stravy v materskej škole

    • Desiata : 0,36 €

    • Obed : 0,85 €

    • Olovrant: 0,24 €

    • Celodenná strava : 1,45 € / desiata, obed, olovrant /

    • Poldenná strava : 1,21 € / desiata, obed /

     

    Dňom 01.09.2019 vzniká povinnosť rodičovi zaplatiť režijné náklady paušálnou sumou 1,00 € na mesiac ak bolo v

    príslušnom mesiaci dieťa počítané na stravu jeden deň . Deti , ktoré majú individuálne stravovanie na základe

    lekárskeho odborného posúdenia , réžiu hradia tiež, nakoľko pracovníčky kuchyne MŠ im túto stravu pripravujú a

    servírujú, aby ju mali teplú na konzumáciu. Táto zmena bola stanovená všeobecno záväzným nariadením mesta

    Vrbové číslo 3/2019 s platnosťou od 01.09.2019