• Výška stravy v materskej škole

   •  

    • Desiata : 0,36 €

    • Obed : 0,85 €          

    • Olovrant: 0,24 €

    • Celodenná strava : 1,45 € / desiata, obed, olovrant /

    • Poldenná strava : 1,21 € / desiata, obed /

     

     

    Dňom 01.09.2019 vzniká povinnosť rodičovi zaplatiť režijné náklady

    paušálnou sumou 2,00 € na mesiac ak bolo v príslušnom

    mesiaci dieťa počítané na stravu jeden deň.  Deti, ktoré

    majú individuálne stravovanie na

    základe lekárskeho odborného posúdenia , réžiu hradia tiež,

    nakoľko pracovníčky kuchyne MŠ  im túto stravu pripravujú

    servírujú, aby ju mali  teplú na konzumáciu. Táto zmena bola

    stanovená všeobecno záväzným nariadením mesta  Vrbové číslo  

    7/2020 s platnosťou od   01.09.2019