• AKO PRIPRAVIŤ RODIČA A DIEŤA NA MATERSKÚ ŠKOLU?

   •    

     Nástup do škôlky je pre dieťa veľmi dôležitý a významný. Je to veľký krok pre neho aj pre jeho rodičov. Pre dieťa preto, že oficiálne vstupuje do širšieho sociálneho spoločenstva, pre rodičov preto, že nechávajú svoje dieťa osamote v starostlivosti cudzích dospelých.

     ©  Rodič sa musí v prvom rade pre vstup do MŠ  pevne rozhodnúť. Zvážiť všetky pre a proti, emocionálnu zrelosť svojho dieťaťa a rodinnú situáciu. Rozhodnutie o umiestnení dieťaťa do škôlky by malo byť dostatočne pevné. Ak to tak nie je, dieťa veľmi rýchlo vycíti  slabosť svojho rodiča a hladký prechod do škôlky sa nepodarí.

     ©    Deti majú tendenciu báť sa nových vecí, keby to tak nebolo, nebolo by to v poriadku. Z toho dôvodu rodič nemôže od dieťaťa očakávať, že nástup do škôlky prebehne hneď úplne hladko, bez plaču a možných scén v šatni, či pri dverách triedy. Naopak, rodič musí rátať s emocionálne náročnými situáciami v prvé dni, možno aj týždne. Je jasné, že situácia je ťažká pre obe strany.

     © Rodičia by sa mali pripraviť na to, že im bude ťažko a je to v poriadku. Dôležité je nezneistiť dieťa. Rodičia sú tí, ktorí to musia  ustáť. Nedať na sebe znať citové rozpoloženie. Tu sa vždy odporúča rodičom, obmedziť pohyb v škôlke na minimum, aby nebol čas na vyjednávanie. Väčšinou ranná kritická situácia  rýchlo pominie a dieťa pri hre zabudne na „svoje trápenie“.

     © Rodič by mal dieťaťu veľa o MŠ rozprávať, vzbudzovať v ňom zvedavosť   a motivovať ho. Odporúčajú sa knižky o MŠ, opakovaná návšteva MŠ v čase hier na dvore vonku. Dieťa sa môže nenásilnou formou prísť na chvíľu v sprievode mamy opakovane pohrať. Tak postupne spozná prostredie a budúcu učiteľku. Keď  potom príde do MŠ  naozaj, nebude v úplne novom prostredí a jeden z mnohých stresujúcich faktorov (neznámosť prostredia) nemusí tak intenzívne pôsobiť.

     ©   Rodič by mal na tomto významnom akte veľmi intenzívne spolupracovať  s personálom škôlky, ale aj naopak personál by mal dobre počúvať rodiča. Na rodičovské schopnosti  a intuíciu netreba zabúdať, nie nadarmo sa hovorí, rodič je najlepší odborník na svoje dieťa, pretože ho najlepšie pozná a múdry personál v MŠ rodičovi načúva. Nájdenie optimálnej spolupráce, vzájomnej podpory môže veľmi významne napomôcť spoločnému cieľu, čo najhladnejšiemu začleneniu dieťaťa do kolektívu.

     NA ZÁVER EŠTE PÁR DOBRÝCH RÁD:

     ©     Mamka a ocko, voďte ma do materskej školy pravidelne a včas.

     ©  Nedávajte ma do MŠ chorého, aby som nenakazil kamarátov. Ak budem chorý, alebo inak neprítomný, včas ma odhláste.

     ©  Dávajte ma do MŠ pravidelne, lebo sa teším na všetko nové, čo prežijem s kamarátmi.

     ©     Včas uhrádzajte poplatky za stravu a školné.

     ©     Voďte ma do MŠ do 8.00 hod, vyzdvihnite ma po 15.00 hod.

     ©     Všímajte si moje obrázky na výstavke, je to pre mňa dôležité.

     ©     Čítajte oznamy, sú dôležité.

     ©     Ak mi dáte hračku do škôlky, nehnevajte sa, že ju pokazím alebo stratím.

     ©     Ak sa  zašpiním, nezabúdajte, že aj vy ste boli malými deťmi.  

     

     POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     ©  oboznámiť sa so Školským poriadkom a rešpektovať ho

    ©    prichádzať dieťa do MŠ spravidla do 8:00 hod.

    ©  dodržiavať podmienky predprimárneho vzdelávania dieťaťa určené školským poriadkom

    © informovať  školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na výchovno-vzdelávací proces

    ©zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania jeho dieťaťu riešiť interne, v materskej škole s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je zaradené jeho dieťa a podľa potreby s riaditeľkou

    © zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich vyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti materskej školy a riadenia materskej školy

    ©    neskoršie príchody hlásiť telefonicky

    ©    dieťa vyzdvihnúť včas do ukončenia prevádzky 16:25 hod.

    ©    včas odhlásiť svoje dieťa zo stravy v prípade choroby

    ©    dieťa odovzdať učiteľke osobne

    ©    z hygienických dôvodov používať návleky na obuv, nevstupovať bez návlekov

    ©    viesť dieťa k slušnému správaniu

    ©    priniesť náhradné oblečenie do skrinky

    ©    uhrádzať pravidelne poplatky zo zákona o výchove a vzdelávaní a určení VZN č.4/2023 mesta Vrbové

    © uhrádzať stravné do 25.dňa a školné do 20. dňa v kalendárnom mesiaci prostredníctvom šekových poukážok, alebo inou formou úhrady

    ©   odovzdať písomné plnomocenstvo potrebné k preberaniu dieťaťa inou osobou

    © do MŠ nepatrí choré dieťa po ukončení choroby podpísať vyhlásenie o bez infekčnosti, ak je choroba infekčná (angína, ...) treba priniesť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa

    ©    učiteľka nepodáva lieky nedoliečeným deťom

    ©    po vyzdvihnutí dieťaťa sa rodič nezdržiava v areáli MŠ, ani na školskom dvore

     

      TERAPIA PEVNÝM OBJATÍM

      

     

    Bezpodmienečná láska je jedna zo základných životných potrieb človeka. Terapia pevným objatím sa používa pri zmierňovaní prejavov detí s autizmom. Rozšírené sú tu však aj iné problémy – manželské konflikty, vzťahy medzi dospelými a ich žijúcimi či zosnulými rodičmi sa táto terapia stala účinnou pri poruchách osobnostného vývoja a väzieb v rodine. Zistilo sa, že z nej majú prospech aj deti s poruchami pozornosti, hlavne v citových vzťahoch, pre deti fóbické, deti, ktoré majú problém s nadviazaním kontaktu s rovesníkmi. Iste ako rodičia ste zažili nejednu situáciu, kedy vaše dieťa vyviedlo jeden zo svojich kúskov, hodných poriadneho trestu. Mnohí z nás však tresty nechcú používať, preto ho zavrú do izby a myslíme si, že sme svoju úlohu odviedli dobre, lebo sme nepoužili telesný trest, ale prehliadli sme, že sme uštedrili ťažký úder zraniteľnej detskej duši. Zážitok s afektívnym stavom svojho dieťaťa majú všetci rodičia. Ak sa objaví raz či dvakrát nič vážne sa nedeje. Keď je to však častý jav, vždy to o niečom vypovedá.

    ČO  DETI   POTREBUJÚ

    Už od narodenia potrebuje dieťa nežnú starostlivosť, jemné pohojdanie a priamy dotyk. Hneď  po pôrode je potrebné pohladenie a privinutie, aby sa mohli na seba dívať a načúvať jeden druhému. Dieťa sa cíti bezpečne a reaguje na ich záujem. Toto puto je také silné, že rodičia sú schopní priniesť veľké obete. V minulosti bolo dieťa matke odobraté a uložené na novorodenecké oddelenie. Učili rodičov, že keď dieťa plače, netreba ho utešovať. Vzdor a smútok boli trestané ranami a izoláciou. Niektoré deti sa zatvárajú do brnenia a radšej hľadajú väzby na technické prístroje, ako autá, televíziu, počítače. Blížny človek je v hre stále menej. Materiálne bohatý človek má neúrekom príležitostí ochrániť sa pred strachom. Kedykoľvek môžeme komukoľvek po svete poslať e-mail, spojiť sa s reálnymi priateľmi. Kedysi toto bolo fantazírovaním. Dnes a tým už celkom vážne zaoberajú génoví inžinieri a počítačoví programátori. Už malé deti sú pohltené počítačmi, učia sa komunikovať s virtuálom a láska sa vytráca. Preto je dnes také množstvo hyperaktívnych detí, porúch hraničnej osobnosti, bezohľadných egoistov, rozmarných a praktického života neschopných detí. Dnes máme všetko –mobil ,jedlo, auto, televíziu, niečo na konte...Dieťa si neváži čo má, chce ešte viac. Deti majú prebytok hračiek a aj tak majú dlhú chvíľu, nehrajú sa. Proti tejto materiálnej blahobytnej, no neutešenej dobe musí stáť pevná a hlavne láskyplná výchova bezvýhradne milujúcich rodičov. Veci sami o sebe nemusia byť zlé. No nemôžu nahrádzať to, čo dieťa najviac potrebuje – bezpodmienečnú lásku. Deťom sa dostáva viac slobody, než sú schopné uniesť. Stále viac rodičov a učiteľov je bezradných. Aj keď chceli robiť všetko správne ,zdá sa im, že ich deti sa vyvíjajú v malých tyranov. Rodičov udržujú v pokluse, nechávajú ich okolo seba tancovať. Cítia sa byť silnejší než rodičia. Rodičom uniklo to, čo ich dieťa v živote potrebuje –vzor u rodičov. Človek vždy napodobňuje tie osoby, ktoré pozná a dokáže viac než on. Dieťa tým stráca možnosť byť chránené .Je nechané napospas samo sebe a svetu. Nevykročí do sveta tak, aby sa vedelo presadiť alebo prispôsobiť. To je to, kedy sa mu dovolí byť „tyranom“. Je preto potrebné nedovoliť deťom robiť to čo chcú, ale aby sa naučili znášať i ťažkosti a problémy, pretože v živote by mohli potom od starostí utekať – od rodiny. Veľmi dôležité je trvalá výchova detí. Je to výchova pre život. Nesprávne je vychovávať dieťa fackou, dávať ho do izolácie. Niekedy dieťaťu povieme, nech nám nechodí na oči i keď sa chce s plačom pritúliť, je odmietnuté. Tým mu však nevytvárame istotu domova a lásky. Dieťa by malo prežívať istotu.“Moja mama a ocko ma majú radi a stoja o mňa, aj keď to nemajú so mnou ľahké“.

    AKO NA TO ? 

    Namiesto poriadneho výprasku chytiť dieťa pevne do objatia a dať mu tak pocítiť, čo sa v nás odohráva. Tento prístup – terapia pevným objatím – sa využíva aj v psychologickej praxi. Hovorí sa o ňom ako o životnom štýle. Terapia pevným objatím v najširšom slova zmysle slúži k obnove narušených citových vzťahov. Pomáha posilňovať, liečiť a uzdravovať vzťahy a primknutie medzi najbližšími členmi rodiny. Zmyslom pevného objatia je vrátiť sa do zrelého na psychickej aj fyzickej úrovni tak, aby došlo k vyjadreniu toho negatívneho, čo tieto vzťahy zaťažuje a narušuje. Je možné si tak vyjadriť aktuálne aj dlhodobé pocity. Pevné objatia nie je žiadna nová múdrosť. Používala sa už odpradávna. Spočiatku bol zmysel pevného objatia definovaný ako pomoc človeku v hlbokej duševnej kríze. .Vtedy sa myslelo, že je to pomoc pre autistov alebo inak narušené deti. Postupne sa prichádzalo na to, že v narušenej väzbe nie je len dieťa, ale  zasiahnuté sú obe strany. Aj matka a otec musia prejaviť svoje citové poznania a dať ich pochopiť dieťaťu.

   • ADAPTAČNÝ PROGRAM PRE NOVOPRIJATÉ DETI

   •  

     

    Vstup dieťaťa do materskej školy je prvým krokom vstupu do spoločnosti. Táto udalosť prináša zmeny nielen v živote dieťaťa, ale aj rodičov. To, akým spôsobom sa dieťa prispôsobí novému prostrediu, závisí od mnohých faktorov. Dôležitú rolu zohráva vek, povaha dieťaťa, jeho osobnosť, ale aj samotní rodičia. Veľmi dôležitá je kooperácia dieťaťa, rodiča a učiteľa, aby túto fázu zvládli všetci na výbornú.

    Z dôvodu ľahšej adaptácie na podmienky MŠ možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu. V čase trvania adaptačného pobytu môže zákonný zástupca privádzať dieťa do MŠ na kratší čas. Dĺžku pobytu a počet dní určí zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu v spolupráci s učiteľkami na triede v závislosti od: psychickej pohody dieťaťa, podmienok materskej školy, podmienok rodičov dieťaťa a zdravotného stavu dieťaťa. 

     RADY PRE RODIČOV:

    ©    Ranné lúčenie s množstvom kriku a plaču je pre všetkých veľmi náročné. Toto obdobie proste musíte vydržať a dôverovať skúseným učiteľkám.

    © Po príchode do MŠ sa snažte s dieťaťom veľmi rýchlo rozlúčiť. Nedávajte dieťaťu ani na sekundu pocítiť, že by mohlo odísť s vami.

    ©  Pokiaľ dieťa chytí záchvat, musíte ho uistiť, že napriek tomu budete musieť odísť a ono aj tak musí zostať v škôlke. Je jasné, že ste v šoku a možno ste u svojho dieťaťa obdobný záchvat ešte nevideli, ale musíte pozbierať sily a ísť. Hovorte s ním však o tejto situácii aj pred tým, ako nastane, keď je dieťa pokojné. 

     © Aj v prípade, že sa vám zdá situácia neúnosná a pre všetkých veľmi vyčerpávajúca, dochádzku nesmiete prerušiť, lebo by ste sa ocitli na úplnom začiatku.

    ©  Darujte mu nejakú drobnosť, napríklad srdiečko alebo macíka, ktorý bude symbolizovať, že ho veľmi ľúbite a vždy sa pre neho vrátite.