• DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA

   •  „Plnohodnotné prežité a vyrovnané detstvo je základom plnohodnotného a vyrovnaného života budúcnosti“

     SEPTEMBER

    heart  NÁROK NA VŠETKY PRÁVA BEZ ROZDIELU                   

    Vychovávajte nás s porozumením slobodne a s láskou. Keď vyrastieme aj my budeme hlásať slobodu a porozumenie na celom svete. “

    Podporujeme rozvoj schopnosti decentrácie, empatie a kooperácie s druhými, utvárame vlastnosti, ktoré sú potrebné pre tímovosť a pre dôležitú socio-emocionálnu schopnosť vytvárať v živote zdravé medziľudské vzťahy.

    OKTÓBER                                                                               

    heart  PRÁVO NA ZDRAVÝ DUŠEVNÝ A TELESNÝ VÝVOJ  

     „Chráňte nás, aby sme mohli vyrastať slobodne a dôstojne. “

    Vytvárame dôstojné podmienky pre každé dieťa, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a normálnym spôsobom vyvíjalo telesne, duševne morálne a sociálne

    NOVEMBER

    broken heart  PRÁVO NA DOBRÚ STRAVU, BÝVANIE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY

         

    „Poskytnite nám teplo a útočište, dajte nám najesť a poskytnite nám miesto na hranie. Ak sme chorí opatrujte nás a utešte nás. “

    Vytvárame vhodné, bezpečné prostredie pre zdravý psychosomatický vývin každého dieťaťa

    DECEMBER

    heart  Právo na hru a voľný čas  

    „Učte nás ako prežiť šťastný a produktívny život. Nechajte nás, aby sme sa hrou učili žiť sami. “

    Vytvárame vhodné podmienky a napomáhame aktivite detí prostredníctvom uplatňovania aktivizujúcich metód a využívania didaktických prostriedkov. Poskytujeme deťom dostatočný priestor na hru, prostredníctvom hry vedieme deti k sebarealizácii, osvojovaniu potrebných zručností, vedomostí, postupov.

    JANUÁR

    heart  PRÁVO NA OSOBITNÚ STAROSTLIVOSŤ  

    „Ak sme postihnutí telesne, alebo duševne, starajte sa o nás ešte viac a vychádzajte v ústrety našim potrebám. “

    Pri deťoch so špeciálno-výchovnými potrebami rešpektujeme špecifiká ich osobnosti podporujeme a usmerňujeme ich spôsoby sebarealizácie a pozitívnym prístupom zvyšujeme ich sebadôveru.

    FEBRUÁR

     heart  Právo na ochranu pred krutosťou a zneužívaním  

    „Chráňte nás pred krutosťou a pred tými, ktorí by nás chceli zneužívať. “

    Spolupracujeme so sociálnym úradom – oddelením pre právnu ochranu detí v prípade podozrenia z týrania detí v rodine.

    MAREC

    heart  PRÁVO NA VZDELANIE A MAŤ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM  

    „Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné. „

    V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

    APRÍL

    heart  PRÁVO NA LÁSKU A STAROSTLIVOSŤ  

    „Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné. „

    V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

    MÁJ

    heart  PRÁVO NA MENO A ŠTÁTNU PRÍSLUŠNOSŤ  

    ,,Nechajte nás vyrastať v rodine. Ak sa o nás nemôže starať naša vlastná rodina, vezmite si nás a majte nás radi ako vlastné. „

    V MŠ utvárame priaznivú klímu pre harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa, zdôrazňujeme potrebu výchovy dieťaťa v rodine i potrebu výchovy a vzdelávania v materskej škole.

    JÚN

    heart  VŠETCI SME SI ROVNÍ   

    „Sme deti sveta. Nie je dôležité, kto sú naši rodičia, kde bývame, alebo v čo veríme. Správajte sa k nám, ako k seberovným. Zaslúžime si to najlepšie, čo svet poskytuje.“

    Do materskej školy prijímame deti bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia. 

     

    PRÁVA DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE