• OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZ PREDŠKOLÁK

   •  OBČIANSKE ZDRUŽENIE PREDŠKOLÁK

     Adresa: OZ Predškolák, Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové             

     IČO: 42 15 37 43     

     Právna forma: Občianske združenie                                                           

     IBAN číslo účtu: SK 86 0900 0000 0000 0002 8526 3524

     CIEĽ ZDRUŽENIA OZ PREDŠKOLÁK                                                               

     Cieľom činnosti združenia je najmä:                                                       

    ·         upriamiť pozornosť na oblasť výchovy a vzdelávania o deti v predškolskom veku 

     ·         podporu modernizácie a materiálno technického zabezpečenia materskej školy

    ·         inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení, didaktickej techniky 

     ·         zabezpečiť materiálnu podporu v tejto dôležitej oblasti

    ·         pomoc pri mimoškolských aktivitách materskej školy  

     ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ:

    ·     členom združenia sú fyzické osoby 

    ·  členstvo v združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena 

    ·         členmi sú rodičia detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové 

     POVINNOSTI ČLENOV:

    ·       dodržiavať stanovy združenia 

     ZÁNIK ČLENSTVA:

    ·      vystúpením – členstvo zaniká dňom ukončenia dochádzky dieťaťa do MŠ Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové 

     ·      vylúčením – závažné porušenie stanov, ako aj skutočnosť, že sa člen nezúčastňuje dlhší čas ako 2 roky, alebo neplatí členské príspevky

     ORGÁNY OBČIANSKEHO  ZDRUŽENIA:

     ·        Valné zhromaždenie – najvyšším orgánom občianskeho združenia

    ·        Predsedníctvo – riadiacim orgánom združenia 

     ·        Revízna Komisia – kontrolným orgánom

     ZÁNIK OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA:

     ·        Zlúčením s iným občianskym združením

    ·        Dobrovoľným rozpustením 

     

    Dňa 06.09.2023 na zasadnutí predsedníctva OZ predškolák, Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové, prebehla voľba predsedu, podpredsedu, členov predsedníctva, revíznej komisiepokladníka. Po hlasovaní sa stali:

    ŠTATUTÁRNY ORGÁN – PREDSEDA PREDSEDNÍCTVA OZ PREDŠKOLÁKA :

     ·        p. Bc. Kristína Kubranová

     PODPREDSEDA:

     ·        p. Sylvia Vargová

     POKLADNÍK:

     ·        Mgr. Stanislava Michnová

     ČLEN PREDSEDNÍCTVA:

     ·        p. Andrea Hasillová DiS

     ČLEN PREDSEDNÍCTVA:

     ·        p. Mgr. Kristína Májovská

     REVÍZNA KOMISIA:

     ·        p. Mgr. Tatiana Novotová

     ·        p. Mgr. Petra Marikovič - Klimeková

     

    Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze OZ Predškolák Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové je na školský rok 2023/2024 ustanovený finančný príspevok vo výške 10€ na I. polrok a 10€ na druhý polrok.

     

    Aj tento rok všetkým veľmi pekne ďakujeme viac než za 2 % z Vašich daní, ktoré ste venovali, alebo ešte len venujete deťom v MŠ Sídlisko 9.mája 322, 922 03 Vrbové do OZ Predškolák.

       

     

    STANOVY OZ PREDŠKOLÁK

     Stanovy_OZ_Predškolák_Sídlisko_9.mája_322__Vrbové.pdf