• OBČIANSKE ZDRUŽENIE OZ PREDŠKOLÁK

   •  Občianske združenie Predškolák

     

     Adresa: OZ Predškolák, Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové                                                                                               

     IČO: 42 15 37 43                                                                                                                                                                     

     Právna forma: Občianske združenie                                                                                                                               

     IBAN číslo účtu: SK 86 0900 0000 0000 0002 8526 3524

     

    Cieľ združenia OZ Predškolák

    Cieľom činnosti združenia je najmä :

    • upriamiť pozornosť na oblasť výchovy a vzdelávania o deti v predškolskom veku
    •  podporu modernizácie a materiálno technického zabezpečenia materskej školy
    • inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení, didaktickej techniky
    • zabezpečiť materiálnu podporu v tejto dôležitej oblasti
    • pomoc pri mimoškolských aktivitách materskej školy 

     Členstvo v združení:

    • členom združenia sú fyzické osoby
    • členstvo v združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena
    • členmi sú rodičia detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové

    Povinnosti členov:

    • dodržiavať stanovy združenia

    Zánik členstva:

    • vystúpením – členstvo zaniká dňom ukončenia dochádzky dieťaťa do MŠ  Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové
    • vylúčením – závažné porušenie stanov, ako aj skutočnosť, že sa člen nezúčastňuje dlhší čas ako 2 roky, alebo neplatí členské príspevky

    Orgány občianskeho  združenia:

    1. Valné zhromaždenie – najvyšším orgánom občianskeho združenia
    2. Predsedníctvo – riadiacim orgánom združenia
    3. Revízna Komisia – kontrolným orgánom

     

    Štatutárny orgán – predseda predsedníctva OZ predškoláka :

    • p. Bc. Kristína Kubranová

    Podpredseda:

    p. Sylvia Vargová

    Pokladník:

    p. Mgr. Andrea Andrísková

    Člen predsedníctva:

    p. Andrea Hasillová DiS

    Člen predsedníctva:

    p. Mgr. Kristína Májovská

    Revízna komisia:

    p. Martina Jacobs

    p. Mgr. Petra Marikovič - Klimeková

     

    Zánik občianskeho združenia:

    Zlúčením s iným občianskym združením

    Dobrovoľným rozpustením

     

    Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze OZ Predškolák Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové je na školský rok 2021/2022 ustanovený finančný príspevok vo výške 10€ na I. polrok a 10€ na druhý polrok.

    Aj tento rok všetkým veľmi pekne ďakujeme viac než za 2 % z Vašich daní, ktoré ste venovali, alebo ešte len venujete deťom v MŠ Sídlisko 9.mája 322, 922 03 Vrbové do OZ Predškolák