• Občianske združenie Predškolák

    •  Občianske združenie Predškolák

      

      Adresa: OZ Predškolák, Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové                                                                                               

      IČO: 42 15 37 43                                                                                                                                                                     

      Právna forma: Občianske združenie                                                                                                                               

      IBAN číslo účtu: SK 86 0900 0000 0000 0002 8526 3524

      

     Cieľ združenia OZ Predškolák

     Cieľom činnosti združenia je najmä :

     • upriamiť pozornosť na oblasť výchovy a vzdelávania o deti v predškolskom veku
     •  podporu modernizácie a materiálno technického zabezpečenia materskej školy
     • inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení, didaktickej techniky
     • zabezpečiť materiálnu podporu v tejto dôležitej oblasti
     • pomoc pri mimoškolských aktivitách materskej školy 

      Členstvo v združení:

     • členom združenia sú fyzické osoby
     • členstvo v združení vzniká a obnovuje sa v každom novom školskom roku podpisom člena
     • členmi sú rodičia detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové

     Povinnosti členov:

     • dodržiavať stanovy združenia

     Zánik členstva:

     • vystúpením – členstvo zaniká dňom ukončenia dochádzky dieťaťa do MŠ  Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové
     • vylúčením – závažné porušenie stanov, ako aj skutočnosť, že sa člen nezúčastňuje dlhší čas ako 2 roky, alebo neplatí členské príspevky

     Orgány občianskeho  združenia:

     1. Valné zhromaždenie – najvyšším orgánom občianskeho združenia
     2. Predsedníctvo – riadiacim orgánom združenia
     3. Revízna Komisia – kontrolným orgánom

      

     Štatutárny orgán – predseda predsedníctva OZ predškoláka :

     • Bc. Kristána Kubranová

     Podpredseda:

     Sylvia Vargová

     Pokladník:

     Nikola Kolníková

     Člen predsedníctva:

     Andrea Hasillová DiS

     Člen predsedníctva:

     Ivan Sudora

     Revízna komisia:

     Martina Jacobs

     Petra Marikovič - Klimeková

      

     Zánik občianskeho združenia:

     Zlúčením s iným občianskym združením

     Dobrovoľným rozpustením

      

     Na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze OZ Predškolák Sídlisko 9. Mája 322, 922 03 Vrbové je na školský rok 2020/2021 ustanovený finančný príspevok vo výške 10€ na I. polrok a 10€ na druhý polrok.

     Aj tento rok všetkým veľmi pekne ďakujeme viac než za 2 % z Vašich daní, ktoré ste venovali, alebo ešte len venujete deťom v MŠ Sídlisko 9.mája 322, 922 03 Vrbové do OZ Predškolák

            

     Stanovy_OZ_Predškolak_Sidlisko_9.mája_322__Vrbove.pdf