• RADA ŠKOLY

   •  

     Rada školy pri MŠ Sídlisku 9. mája 322, Vrbové  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách na rade rodičov 09. 09. 2019 a Mestskom zastupiteľstve vo Vrbovom  18. 09. 2019. Funkčné  obdobie Rady školy je  na štyri roky.

     Štatút_Rady_školy_Vrbové_.pdf

    Prebehla voľba zástupcov do Rady školy dňa 13.09.2023 v MŠ Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové na valnom zhromaždení.  Po navrhnutí a hlasovaní sa stali členmi za rodičov:

    ©    Ing. Denisa Hettešová

    ©    Petra Bobeková

    Členovia Rady školy pri Sídlisku 9. mája 322 vo Vrbovom 06.09.2023

     PREDSEDA  ZVOLENÝ ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     ©     Juliana Blanáriková

    PODPREDSEDA ZVOLENÝ ZA NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     ©     Ingrid Miklíková

     ČLEN ZVOLENÝ ZA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

     ©     Bc. Kamila Štefanková

     ČLEN ZVOLENÝ ZA RODIČOV

     ©     Bc. Kristína Kubranová

     ©     Ing.Denisa Hettešová

     ©     Petra Bobeková

     ©     Soňa Kubíková

     ©     Sabína Klčová

     ČLEN ZVOLENÝ ZA ZRIAĎOVATEĽA:

     ©     PaeDR. Alena Duračková

     ©     IngJozef Ďuračka

     ©     Tatiana Prievozníková