• RADA ŠKOLY

   •  

     

     

    Rada školy pri MŠ Sídlisku 9. mája 322, Vrbové  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č.

    596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých

    zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách na rade rodičov 09. 09. 2019 a Mestskom

    zastupiteľstve vo Vrbovom  18. 09. 2019. Funkčné obdobie Rady školy je  na štyri roky.

     

    Členovia rady školy pri Sídlisku 9. mája 322 vo Vrbovom

     

    P.č.

    Meno a priezvisko

    Funkcia

    Zvolený /delegovaný/ za 

    1.

    Juliana Blanáriková

    predseda

    pedagogických zamestnancov

    2.

    Ingrid Miklíková

    podpredseda

    nepedagogických zamestnancov

    3.

    Anna Tomášiková

    Člen

    pedagogických zamestnancov

    4.

    Mgr. Andrea Andrísková

    Člen

    rodičov

    5.

    Patrik Horňák

    Člen

    rodičov

    6.

    Mgr.Puváková Lucia

    Člen

    rodičov

    7.

    Soňa Kubíková

    Člen

    rodičov

    8.

    PaeDr.Alena Duračková

    Člen

    zriaďovateľa

    9.

    Mgr. Jana Cifrová

    Člen

    zriaďovateľa

    10.

    Ing. Jozef Duračka

    Člen

    zriaďovateľa

    11.

    Tatiana Prievozníková

    Člen

    zriaďovateľa

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Prebehla voľba zástupcov do Rady školy dňa 06.09.2022 v MŠ Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové na valnom zhromaždení.  Po navrhnutí a hlasovaní sa stali členmi za rodičov:

    p. Klčová Sabína

    p. Bc. Kristína Kubranová

    Za pedagogických zamestnancov: 

    Bc. Kamila Štefanková

    Členovia rady školy pri Sídlisku 9. mája 322 vo Vrbovom od 06.09.2022

    P.č.

    Meno a priezvisko

    Funkcia

    Zvolený /delegovaný/ za 

    1.

    Juliana Blanáriková

    predseda

    pedagogických zamestnancov

    2.

    Ingrid Miklíková

    podpredseda

    nepedagogických zamestnancov

    3.

    Bc. Kamila Štefanková

    Člen

    pedagogických zamestnancov

    4.

    Bc. Kristína Kubranová

    Člen

    rodičov

    5.

    Patrik Horňák

    Člen

    rodičov

    6.

    Mgr.Puváková Lucia

    Člen

    rodičov

    7.

    Soňa Kubíková

    Člen

    rodičov

    8.

    Klčová Sabína

    Člen

    rodičov

    9.

    PaeDr.Alena Duračková

    Člen

    zriaďovateľa

    10.

    Ing. Jozef Duračka

    Člen

    zriaďovateľa

    11.

    Tatiana Prievozníková

    Člen

    zriaďovateľa