• ÚHRADA PRÍSPEVKU V MŠ NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ

   •   

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením. 

    V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č.4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v súlade s § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové mesačne na jedno dieťa sumou nasledovne:

     ©     dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov sumou 25,00 €

     ©     dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 30,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov. 

    Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

     ©     ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej  dochádzky

     ©     ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

     ©     ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu

     ©     ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom

    Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhrádzať mesačne v hotovosti vždy vopred, najneskôr do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza. Možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie. Príspevok sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom.

    Pri platbe bankovým prevodom, Vás žiadame do poznámky uviesť meno dieťaťa.

     Prednostný spôsob úhrady je prevodný príkaz, vklad na účet:

    Číslo účtu: 0283419257 

    Kód banky: 0900

    IBAN: SK54 0900 0000 0002 8341 9257 

    Variabilný symbol: je určený pre každé dieťa 

    Špecifický symbol: _____________ 

    Konštantný symbol: 0308 

    Poznámka : meno dieťaťa – aby sme vedeli priradiť platbu

    Zodpovedný zamestnanec materskej školy (odborný administratívny pracovník) vykoná vyúčtovanie príspevkov vždy do konca decembra príslušného kalendárneho roka. Preplatky budú zákonnému zástupcovi vrátené bezhotovostne na jeho účet v banke.

  •  

    ZMENA VÝŠKY MESAČNÉHO PRÍSPEVKU ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ OD 01.09.2023

    

   Oznamujeme rodičom, že určenie výšky mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a stravovací deň určuje zriaďovateľ mesta Vrbové všeobecne záväzným nariadením VZN 4/2022, ktoré  bolo schválené  28.06.2023  a nadobúda účinnosť od 01. 09. 2023 a to nasledovne: 

   Výška mesačného  príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole 

   ©     dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov sumou 25,00 € 

   ©     dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 30,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov. 

    Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a stravovací deň

    ©     Desiata: 0,50 € 

    ©     Obed: 1,20 € 

    ©     Olovrant: 0,40 €

    ©     Celodenná strava: 2,10 € (desiata, obed, olovrant) 

    ©     Poldenná strava: 1,70 € (desiata, obed)   

    

                      Dodatok-č.-1-k-VZN-4-2022-mesačny-prísp.-školám.pdf