• ÚHRADA PRÍSPEVKU V MŠ NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU ZA POBYT DIEŤAŤA V MŠ

   • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný príspevok v materskej škole uhrádzať mesačne v hotovosti vždy vopred, najneskôr do 20. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok uhrádza. Možno ho však zaplatiť na dlhšie časové obdobie. Príspevok sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom.

    Pri platbe bankovým prevodom, Vás žiadame do poznámky uviesť meno dieťaťa.

    Prednostný spôsob úhrady je prevodný príkaz, vklad na účet:

     • Číslo účtu: 0283419257
     • Kód banky: 0900
     • IBAN: SK5409000000000283419257
     • Variabilný symbol:322
     • Špecifický symbol: _____________
     • Konštantný symbol: 0308
     • Poznámka : meno dieťaťa

     

    Zodpovedný zamestnanec materskej školy /odborný administratívny pracovník/ vykoná vyúčtovanie príspevkov vždy do konca decembra príslušného kalendárneho roka. Preplatky budú zákonnému zástupcovi vrátené bezhotovostne na jeho účet v banke.

     

     smiley ĎAKUJEME smiley

     

    Vedenie MŠ