• OZNAM

     • DARUJTE NÁM 2 % ZO SVOJICH DANÍ

      Vážení rodičia a priatelia školy

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní neziskovej organizácii, ako je

      aj naše OZ Predškolák. OZ Predškolák  je zaregistrované v Notárskej komore SR,

      preto 2% z Vašej dane budú poukázané priamo na účet OZ Predškolák. Ten dar

      Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás

      znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech

      Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%

       

      Finančné prostriedky budú využité na:

      skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole

      skvalitnenia materiálneho vybavenia školy / školského dvora/

      Ak sa rozhodnete venovať 2% z dane pre materskú školu, tlačivo si môžete

      vytlačiť TU - Tlačivo_-_poukázanie_2__svojich_dani.pdf 

      alebo bude na nástenkách v materskej školy.

      Kto si podáva daňové priznanie sám, uvedie tieto potrebné údaje :

       

      Obchodné meno alebo názov: Predškolák

      Sídlo -obec-Ulica, PSČ : Sídlisko 9.mája, 322 , 922 03 Vrbové

      Právna forma: Občianske združenie

      Identifikačné číslo / IČO/: 42153743

       

      Postup krokov pre venovanie 2% z dane Vašich príjmov

      Vytlačte si predpísané tlačivo alebo si ho zoberte z nástenky v MŠ

      Vyplňte vyhlásenie o preukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane

      Vyžiadajte si u  svojej mzdovej účtovníčky potvrdenie o zaplatení dane

      Obidve tlačivá odovzdajte triednej učiteľke, alebo na daňovom úrade V PN.

      OZ Predškolák pri MŠ Sídlisko 9.mája 322 Vám ďakujem za Váš príspevok,

      ktorým pomôžete deťom.

      ĎAKUJEME :)

       

     • AKTIVITY

     • REGIONÁLNA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

      Nový ŠvP „Zvedavko“ - nám umožňuje obohacovať výchovu, vzdelávanie detí

      v oblasti regionálnej a environmentálnej výchovy.

       

      „Regionálna výchova" nám dáva priestor priblížiť deťom minulosť našich

      predkov, kde získajú poznatky z histórie na elementárnej úrovni,  utvoria si

      predstavy o spôsobe ich života nenásilnými činnosťami. Ich zvedavosť

      podnecujeme, prostredníctvom výchovno-vzdelávacích aktivít - formou

      zážitkového učenia, praktickej činnosti, aktívnym zapájaním sa do osláv sviatkov

      a tradícií. Chceme deťom sprístupniť a ukázať svet, aký býval - prostými hrami,

      piesňami a tancami.

       

      „Environmentálna výchova“- región Vrbového je bohatý na  okolitú prírodu,

      ktorá nám ponúka množstvo aktivít. Prostredníctvom jednoduchých  činností

      chceme u detí podporovať a prebúdzať environmentálne cítenie, umožniť im

      pochopiť význam životného prostredia pre ľudí - cez praktickú činnosť

      a zážitkové učenie rôznymi výchovno-vzdelávacími aktivitami, exkurziami,

      prechádzkami do prírody...., aby deti spoznali svoje okolie a starali sa oň.

       

      Z uskutočnených realizovaných aktivít Vám ponúkame fotky:)))

       

      REGIONÁLNA VÝCHOVA 11/2022

       

       

      ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 11/2022

       

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

     •  INFORMÁCIA K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023

      Riaditeľstvo Materskej školy Sídlisko 9. mája  so súhlasom zriaďovateľa mesta

      Vrbové, oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcich MŠ Sídlisko 9.

      mája, MŠ Súkennícka 256 a MŠ Komenského, že otvorenie školského roka

      2022/2023  začína 05.septembra 2022.

       

      Prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája, MŠ Súkennícka 256 bude otvorená  v čase od

      6:15 – 16:30 a MŠ Komenského od 6:30 – 16:00.

       

      Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod. V prípade neprítomnosti

      ho odhláste osobne, alebo telefonicky na telefónnom čísle MŠ, ktoré sú

      zverejnené na webovej stránke.

       

      PRVÝ DEŇ VAŠE DIEŤA DO MŠ POTREBUJE:

       

      OSOBNÉ POTREBY:

      Prezuvky - s pevnou pätou, nie na šnurovanie, nie šľapky, ale prezuvky so

      zapínaním, ktoré nebude robiť dieťaťu ťažkosti

      Pyžamo - deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt, 1x týždenne, v pondelok sa

      prinesie v piatok vezme domov na opranie

      Náhradné oblečenie - pančuchy, spodnú bielizeň, iné podľa uváženia rodiča pre

      prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….Oblečenie vložiť do igelitového

      vrecúška a dať do skrinky v šatni

      Dievčatá hrebeň - na vlasy, ideálne sú umelohmotné hrebene, ktoré sa ľahko

      dezinfikujú

      Umelý pohárik - na pitný režim

      Igelitové vrecúško - v prípade potreby na znečistené veci

       

      Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby

      nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

       

      Je dôležité obliekať deti do oblečenia bez náročného a tesného zapínania, bez

      drobných gombíkov, opaskov, trakov a iných prekážok, ktoré dieťa nedokáže

      zvládnuť a ktoré mu spôsobujú stresové okamihy a odoberajú zo zdravého

      sebavedomia z vlastnej šikovnosti.  

       

      V PRIEBEHU MESIACA SEPTEMBER JE POTREBNÉ PRINIESŤ HYGIENICKÉ

      POTREBY:

      4ks toaletný papier

      10ks hygienické vreckovky

      1ks tekuté mydlo

       

      DOKLADY PRINIESŤ HNEĎ PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

       

      Fotokópiu karty poistenca dieťaťa (nové deti)

       

      Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako

      zákonný zástupca

      Plnomocenstvo_MS_.pdf

       

      Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe

      dieťaťa a po každom ochorení

      Vyhlásenie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky  a priniesť do MŠ vypísané,

      alebo ho dostanete v triede pri rannom odovzdávaní dieťaťa učiteľke, ktoré si

      vyplníte doma a prinesiete nasledujúci deň a odovzdáte pani učiteľke na triede.

      Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.

      Ak nastúpi Vaše dieťa 05.09.2022 na tlačivách bude dátum 05.09.2022.

       

      ČO JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ DO MŠ

      Hračky z domu

      Drahé, cenné predmety

      Mobilné telefóny

      Lieky

      Sladkosti a iné jedlo odkladať v skrinke, či vo vreckách detí

       

      A NA ZÁVER.....

      V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

      ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho

      veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich

      červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte

      otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.

       

      Tešíme sa na vás a veríme, že zažijeme s vami, ale hlavne s vašimi deťmi veľa

      veselých zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ v materskej škole.

       

      Kolektív MŠ