• Zásady ochrany osobných údajov

   • Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z. z. a článkom č.37  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.
    Viac informácií si môžete prečítať tu:www.eurotrading.sk/zo

     

    Materská škola, Sídlisko 9.mája 322, Vrbové 92203, IČO: 37844016

     

    ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivostia

    transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby

    o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho

    parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri

    spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len

    „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o

    zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

     

    ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri spracovaní

    účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu,

    adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia,

    druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

     

    Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o

    účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z

    pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky

    zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

    a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení

    neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších

    predpisov

    Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a

    subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach

    a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Účtovné doklady

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej

    a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry

     

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

     

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie,

    pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

     

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 395/2002 Z.z. o

    archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

    predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti

    orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-

    Governmente) a Zákon 596/2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej

    samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon 71/1967 Zb. o

    správnom konaní

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc

    rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v

    trestnom konaní

     

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Bežná korešpondencia

    3 roky

     

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii detí:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii detí

    Okruh dotknutých osôb: Deti, Zákonní zástupcovia detí

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,

    informácie o zákonnom zástupcovi ( titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne

    číslo, email)

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 245/2008 Z.z.  o

    výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

    znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a

    školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

    predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a

    školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej

    štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z

    o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

    Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných

    zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

    predpisov, Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení

    niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov: Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v

    školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení

    neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,

    stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach

    v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo

    školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu

    školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia -

    Príslušné zákony (Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl,

    stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a

    vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

    neskorších predpisov, e)Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a

    príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o

    pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a subjekty, ktorým osobitný

    predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb:

    súdy, orgány činné v trestnom konaní

     

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Osobné spisy dieťaťa

    10 rokov

    Prihlášky, rozhodnutie, oznámenia o prijatí/neprijatí

    5 rokov

    Rozhodnutia o prerušení a o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa

    5 rokov

    Dochádzka dieťaťa

    3 roky

    Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa

    2 roky

    Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa

    5 rokov

    Záznamy o deťoch, pedagogická charakteristika

    5 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov - Fotografie:

    V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií na webovej stránke a na

    nástenke v priestoroch škôlky za účelom prezentácie škôlky

     

    Okruh dotknutých osôb: zamestnanci, detí a účastníci akcií 

    Zoznam osobných údajov: fotografia

    Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

    Kategórie príjemcov subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc

    rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v

    trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    fotografie

    po dobu trvania školskej dochádzky

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných

    údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť

    spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred

    poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná.

    Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii stravníkov:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii stravníkov

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – stravníci

    Zoznam osobných údajov: titul: meno, priezvisko, titul, adresa, číslo triedy

    alebo číslo žiaka

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 597/2003 Z.z. o

    financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č.

    245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 330/2009 Z. z.

    Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského

    stravovania, Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č.

    431/2002 Z.z. o účtovníctve, zmluvný vzťah s dotknutou osobou

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc

    rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v

    trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    stravníci

    5 rokov

     

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov - Infozákon:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii fyzických

    osôb, ktoré požiadali sprístupnenie informácií

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré požiadali o sprístupnenie

     

    Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-

    mail, podľa § 20 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

     

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 211/2000 Z.z.

    o slobodnom prístupe k informáciám

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc

    rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v

    trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Žiadosti

    5 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov – Všeobecná agenda:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri elektronickej

    komunikácii občanov s orgánmi verejnej moci

     

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - občania

    Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo,

    titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum

    narodenia zaručený elektronický podpis

     

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 305/2013 Z.z. o

    elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a

    doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Govermente )

     

    Kategórie príjemcov: Ústredný portál verejnej správy, ministerstvá a orgány

    štátnej správy, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať

    o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Všeobecná agenda

    10 rokov

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Účel spracúvania osobných údajov v oznamovaní protispoločenskej činnosti:

    V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia

     

    agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní

     

    podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

     

    Okruh dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré podali oznámenie

     

    Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa pobyt u osoby,

     

    ktorá podala podnet, dátum doručenia podnetu, predmet podnetu, výsledok

     

    preverenia podnetu, dátum skončenia preverenia podnetu

     

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 54/20019 Z. z. o

     

    ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení

     

    niektorých zákonov

     

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc

    rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v

    trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Podnety

    3 roky

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné

    údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     

    Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

    Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných

    údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania

    osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na

    prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j.

    Úradu na ochranu osobných údajov SR

    Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21

    Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a

    ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá

    osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo

    elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne

    poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že

    dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

    Materská škola prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické

    opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo

    najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z

    článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane

    situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov

    spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody

    fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

    Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov

    sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na

    našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy

    má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží

    zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady

    starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej

    webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

    Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane

    uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu

    poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom

    na  zo@eurotrading.sk.  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a

    zašleme Vám vyjadrenie.

    Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje

    spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný

    orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,

    https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421

    /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.