• Zásady ochrany osobných údajov

   •  

     

    Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o., a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z. z. a článkom č.37  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu: www.eurotrading.sk/zo

     Materská škola, Sídlisko 9.mája 322, Vrbové 92203, IČO: 37844016

    ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto oboznámenie dotknutej osoby o spracovaním osobných údajov podľa článkov 13. a14. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pod názvom

     ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii účtovných a daňových dokladov: V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúr

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

    Právny základ spracúvania osobných údajov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

    Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Účtovné doklady

     

    10 rokov

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje. z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

    Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii došlej a odoslanej pošty a v správe registratúry:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so správou registratúry

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

     Právny základ spracúvania osobných údajov:

    Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e- Governmente) a Zákon 596/2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní 

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

     Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje

     Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Bežná korešpondencia

     

    3 roky

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

     Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii detí:

     V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov v evidencii detí

     Okruh dotknutých osôb: Deti, Zákonní zástupcovia detí

    Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, informácie o zákonnom zástupcovi (titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, email)

     Právny základ spracúvania osobných údajov:

    Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Kategórie príjemcov:

    Zriaďovateľ - Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia - Príslušné zákony (Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, e)Zákon č. 184/2009 Z. z.Z o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 317/2009Z.z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní.

     Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Osobné spisy dieťaťa

     

     

    10 rokov

     

     

    Prihlášky, rozhodnutie, oznámenia o prijatí/neprijatí

     

     

    5 rokov

     

    Rozhodnutia o prerušení a o predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa

     

     

    5 rokov

     

    Splnomocnenie rodičov o prevzatí dieťaťa

     

     

    2 roky

     

    Potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa

     

     

    5 rokov

     

    Záznamy o deťoch, pedagogická charakteristika

     

     

    5 rokov

     

     Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

    Účel spracúvania osobných údajov - Fotografie:

    V rámci činnosti dochádza ku zverejňovaniu fotografií na webovej stránke a na nástenke v priestoroch škôlky za účelom prezentácie škôlky 

    Okruh dotknutých osôb: zamestnanci, detí a účastníci akcií 

    Zoznam osobných údajov: fotografia 

     Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby

    Kategórie príjemcov subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní 

     Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Fotografie

     

    po dobu trvania školskej dochádzky

     

     Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. 

     Účel spracúvania osobných údajov v Evidencii stravníkov:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii stravníkov

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – stravníci

    Zoznam osobných údajov: titul: meno, priezvisko, titul, adresa, číslo triedy, alebo číslo žiaka

     Právny základ spracúvania osobných údajov:

    Zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhláška č. 330/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o zariadení školského stravovania, Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zmluvný vzťah s dotknutou osobou

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Stravníci

     

    5 rokov

     

     Účel spracúvania osobných údajov - Infozákon:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii fyzických osôb, ktoré požiadali sprístupnenie informácií

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby, ktoré požiadali o sprístupnenie 

    Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e mail, podľa § 20 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc  rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom  konaní 

    Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

    Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Žiadosti

     

    5 rokov

     

    Účel spracúvania osobných údajov – Všeobecná agenda:

    V rámci činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov pri elektronickej komunikácii občanov s orgánmi verejnej moci

    Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - občania

    Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia zaručený elektronický podpis

    Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Govermente ) 

    Kategórie príjemcov: Ústredný portál verejnej správy, ministerstvá a orgány štátnej správy, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy).

     Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Všeobecná agenda

     

    10rokov

     

    Účel spracúvania osobných údajov v oznamovaní protispoločenskej činnosti:

    V rámci činnosti dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaný k prešetreniu protispoločenskej činnosti.

    Okruh dotknutých osôb:  fyzické osoby, ktoré podali oznámenie

     Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, adresa pobyt u osoby, ktorá podala podnet, dátum doručenia podnetu, predmet podnetu, výsledok preverenia podnetu, dátum skončenia preverenia podnetu

     Právny základ spracúvania osobných údajov: Zákon č. 54/20019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

    Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

     Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

     Lehoty na vymazanie osobných údajov:

     

    Podnety

     

    3 roky

     

    Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

    z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania. 

     Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

    Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR  Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 

    Materská škola prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime. Právne predpisy a s ňou súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali. Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobuposkytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na  zo@eurotrading.sk.  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.