• AKTUALIZAČNÉ VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV

   • VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU  2021/2022

    2. polrok

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    P. č.

    Druh programu vzdelávania

    Názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

     1.

    aktualizačné vzdelávanie

     METÓDY A NÁSTROJE PEDAGOGICKEJ DIAGNOSTIKY

    Obnovenie a rozšírenie kompetencií učiteľa pri používaní metód a nástrojov pedagogickej diagnostiky na identifikáciu vývinových a individuálnych charakteristík žiaka, psychologických a sociálnych faktorov učenia sa žiaka a sociokultúrneho kontextu vývinu žiaka pre potreby bežnej pedagogickej praxe

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    02.03.2022

    2 hodiny

     2.

     

    aktualizačné vzdelávanie

     PLÁN PROFESIJNÉHO ROZVOJA

    Získať nové vedomosti v oblasti platnej školskej legislatívy - plán profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca podľa novej  legislatívy, ročný plán vzdelávania učiteľa podľa novej legislatívy, kompetenčný profil PZ podľa novej legislatívy a implementácia poznatkov do reálnej praxe učiteľa na škole 

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    22.03.2022

     

    2 hodiny

    3.

     

    aktualizačné vzdelávanie

    PRACOVNÝ PORIADOK

    Získanie nových vedomostí a informácií o zmenách pracovno-právnej dokumentácii v MŠ

    Školský rok

    2021/2022

    ukončené

    28.03.2022

     

    2 hodiny

     4.

     

     

    aktualizačné vzdelávanie

    AKÝMI METÓDAMI PODPORIŤ VZŤAH DETÍ KU KNIHÁM

    Spoznať možnosť práce, ako pútavo rozvíjať (pred)čitateľskú gramotnosť netradičnou formou rozprávania príbehov a rozprávok s využitím edukačnej pomôcky „Rozprávkový kufrík, ktorý využíva divadelnú japonskú techniku KAMISHIBAI a  je založená na využívaní potenciálu obrazov a ilustrácií

     

    Školský rok

    2021/2022

    ukončené

    30.03.2022

     

     

    2/30 hodiny

     5. 

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického  zamestnananca

    Školský rok 2021/2022

    Prebieha

     

     

     6. 

     

    aktualizačné vzdelávanie

    Ľudové zvyky a tradície v MŠ

    Implementovať regionálne prvky do výchovno-vzdelávacieho procesu, prostredníctvom pútavých pomôcok a tak podporiť a zvýšiť záujem detí o ľudové tradície a zvyky našich predkov

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    23.06.2022

     

    2/30 hod

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    „Ľudové zvyky a tradície v MŠ

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Dotaznik_na_hodnotenie_vzdelavania_ludove_zvyky_a_tradicie_v_MS_2022.pdf

    Hodnotenie_aktualizacneho_vzdelavania_23.06.2022_rekapitulacia.pdf

    Graficke_vyhodnotenie_zodpovedanych_otazok_AV_z_23.06.2022.pdf

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    Pracovný poriadok

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelavania_Pracovný_poriadok.pdf

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_28.03.2022_rekapitulácia.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_z_AV_z_28.03.2022.pdf

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    Akými metódami podporiť vzťah detí ku knihám

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelávania_Akými_metódami_podporiť_vzťah_detí_ku_knihám.pdf

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_30.03.2022_rekapitulácia.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_otázok_z_AV_z_30.03.2022.pdf

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    Plán profesijného rozvoja

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Dotaznik_na_hodnotenie_vzdelavania_plán_profesijného_rozvoja_2022.pdf

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_22.03.2022_rekapitulácia.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_z_AV_z_22.03._2022.pdf

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    Metódy a nástroje pedagogickej diagnostiky

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelávania_Metódy_a_nástroje_pedagogickej_diagnostiky.pdf

    Hodnotenie_AV_02.03.2022_rekapitulácia.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_z_AV_02.03.2022.pdf

     

    VZDELÁVANIE V ŠKOLSKOM ROKU  2021/2022

    1. polrok

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

                                                  

    P. č.

    Druh programu vzdelávania

    Názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    1.

     

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Rozprávka a príbeh v edukácii

     

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    21.09.2021

    2 hodiny

    2.

     

    aktualizačné vzdelávanie

     

     

    Dramatické techniky v MŠ

     

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    21.10.2021

     

    2 hodiny

    3.

     

    aktualizačné

     

     

    Predčitateľská gramotnosť v MŠ

     

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    26.10.2021

    2 hodiny

    4.  Adaptačné vzdelávanie Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického  zamestnananca

    Školský rok 2021/2022

    ukončené

    23.06.2022

    50 hodín

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania  2021/2022

    Rozprávka a príbeh v edukácii 

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_21.09.2021_rekapitulácia.pdf

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelávania_Rozprávka_a_pribeh_v_edukácii.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_AV_z_21.09.2021.pdf

     

     Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    Dramatické techniky v MŠ

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_21.10.2021_rekapitulácia.pdf

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelávania_dramatické_techniky_vo_výchove_a_vzdelavaní_v__MŠ.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_pedagogických_zamestnancov_Dramatické_techniky pdf

     

     Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 2021/2022

    Predčitateľská gramotnosť v MŠ

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_predčitateľská_gramotnosť_v_MŠ_26.10.2021_rekapitulacia.pdf

    Dotazník_na_hodnotenie_vzdelávania_predčitateľská_gramotnosť_v_MŠ.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_zodpovedaných_otázok_pedagogických_zamestnancov_predčitateľska_gramotnosť_.pdf

     

    Vzdelávanie MŠ v školskom roku 2020/2021

     

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

     

    P č.

    Druh programu vzdelávania

    Názov programu

    termín/trvanie

    rozsah v hodinách

    1.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického  zamestnananca

    10mesiacov

    ukončené 

    08.06.2021

     50 hod.

    2.

    adaptačné vzdelávanie

    Adaptačné vzdelávanie   začínajúceho pedagogického  zamestnananca

    10mesiacov

    ukončené

    10.06.2021

     50 hod.

    3.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Deklarácia práv dieťaťa

     

    Poskytnúť vedomosti o Dohovore o právach dieťaťa a využiť novo získané informácie pri aplikovaní vo výchovno-vzdelávacom procese. Rozšíriť si zručnosti pri tvorbe a aplikácii vhodných aktivít, stratégií a metód zameraných na deklaráciu práv dieťaťa

    Školský rok 2020/2021

    ukončené

    27.08.2021

    2 / 30 h.

    4.

    aktualizačné vzdelávanie

     

    Využitie netradičných hudobných nástrojov vo výchovno- vzdelávacom procese

     

    Poskytnúť informácie o niektorých netradičných hudobných nástrojoch      ( boomwhackers, kalimba, kajon ) a ich využití vo výchovno- vzdelávacom procese v MŠ

     

    Školský rok 2020/2021

    ukončené

    26.05.2021

    2 / 30 h.

     

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 

    Využitie netradičných hudobných nástrojov vo výchovno- vzdelávacom procese

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_26.05.2021_rekapitulácia.pdf

    Hodnotiaci_hárok_aktualizačného_vzdelávania.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_otázok_hodnotiaceho_hárku.pdf

     

    Hodnotenie aktualizačného vzdelávania 

    Deklarácia práv dieťaťa

    V zmysle  69 § ods. 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch poskytovateľ vzdelávania Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové uverejňuje na svojom webovom sídle hodnotenie uskutočneného vzdelávania nasledovne:

         

     

    Hodnotenie_aktualizačného_vzdelávania_27.08.2021_rekapitulácia.pdf

    Hodnotiaci_hárok_aktualizačného_vzdelávania.pdf

    Grafické_vyhodnotenie_otázok_hodnotiaceho_hárku.pdf