• MATERSKÁ ŠKOLA SÍDLISKO 9. MÁJA 922 03 VRBOVÉ

     Vitajte na našej webovej stránke, kde nájdete aktuality, novinky a ďalšie informácie o našej materskej škole.

     Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.


     • Naša materská škola je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Vrbové.

      Nachádza sa v prekrásnom kľudnom prostredí mestskej časti. Materská škola je deväť triedna.

      Kmeňovou matersko školou je Materská škola Sídlisko 9. mája322, Vrbové.

      Kde sú umiestnené štyri triedy. Má v súčasnosti dve elokované pracoviska.

      Elokovanými pracoviskami sú :

      Materská škola Súkennícka 256, kde sú umiestnené štyri triedy

      Materská škola Komenského s jednou triedou

      • Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov

       a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu.


       Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,

       telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie

       vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí..


       • Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského vzdelávacieho programu ,,Zvedavko“.

        Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť

        a zdravie dieťaťa počas pobytu v škole.


        Materská škola na Sídlisku 9. mája 322 a na Súkenníckej ulici 256 je v prevádzke v pracovných dňoch

        od 6:15 – 16:30

        Materská škola na Komenského ulici je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 – 16:00
             • OZNAM

              Zápis detí na školský rok 2020/2021

              Zápis detí do Materskej školy Sídlisko 9.mája 322,Vrbové a jej elokovaných tried na Súkenníckej 256

              a Komenského 2 na školský rok 2020/2021 bude v súlade § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3

              vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministrstva SR

             • OZNAM

              Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.

              Riaditeľka MŠ postupuje podľa ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

              republiky zo dňa 26.marca 2020.

              Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

              Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijat dieťaťa

         • Fotogaléria