• ŠKOLSKÝ PORIADOK,

    Sídl. 9. mája 322, 922 03 Vrbové


     

     

    Dodatok č.1 k platnému Školskému poriadku vydaného dňa 24.09.2019

     

    Na základe VZN č.7/ 2020   sa mení  príspevok  za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestom  nasledovne:

    Zákonný zástupca prispieva  na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa, ktoré:

    a) dovŕšilo vek 3 rokov sumou 17,00 €;

    b) nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 20,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.

     

    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

     

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky;

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

    c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

     

    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza:

     

    a) na základe rozhodnutia zriaďovateľa za dieťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom;

    b) na základe rozhodnutia riaditeľa školy za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

     

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa v

    kalendárnom mesiaci, možno ho však zaplatiť na dlhšie časové

    obdobie

     

     

     

     

     

     

    Vo Vrbovom dňa 01.09.2020