• ČIASTOČNÁ ÚHRADA NÁKLADOV V ŠKOLÁCH  A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH  V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI MESTA VRBOVÉ 

       Mesto Vrbové určuje výšku príspevku na stravovanie v školskej jedálni na stravníka a stravovací deň nasledovne:

        

     ©     Desiata: 0,50 €                                                                    

     ©     Obed: 1,20 €                                                                                           

     ©     Olovrant: 0,40 €

     ©     Celodenná strava: 2,10 € (desiata, obed, olovrant)

     ©     Poldenná strava: 1,70 € (desiata, obed)

        Táto zmena bola stanovená dodatkom č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2022  o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  a školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s platnosťou od 01.09. 2023. 

     ©     Mesačný príspevok na réžiu školskej jedálne vo výške 2,00 EUR má formu paušálneho príspevku za kalendárny mesiac. Na tento príspevok nevzniká školskej jedálni nárok v prípade, že dieťa v materskej škole neodoberie v príslušnom kalendárnom mesiaci žiadnu stravu.

     ©     Deti, ktoré majú individuálne stravovanie na základe lekárskeho odborného posúdenia, réžiu hradia tiež nakoľko pracovníčky kuchyne im túto stravu pripravujú a servírujú, aby ju malo dieťa na konzumáciu teplú.

     

    DIEŤA JE MOŽNÉ ODHLÁSIŤ ZO STRAVY NASLEDOVNE

     ©  V pondelok a v dňoch po štátnom sviatku(prípadne ak je MŠ zatvorená z iných dôvodov) do 7:30 hod . V ostatných dňoch do 14 hod. deň vopred (pred dňom, kedy sa nebude odoberať strava).

     ©   Stravovaná osoba, alebo jej zástupca zapíše včas potrebné údaje do zošita o evidencii odhlásených stravníkov a podpíše sa. Vyplní všetky predpísané riadky v zošite. Dieťa, ktoré nebude včas odhlásené sa počíta na stravu a rodič si môže prísť pre obed od 11:00 do 11:20 hod. do vlastných čistých nádob  prípadne sa dohodnúť na iný čas . Ak si rodič nedohodne iný čas, alebo pre obed nepríde v stanovenom čase, bude obed vydaný deťom na ,,duplu,,, Dieťa, ktoré ochorie, prípadne nebude navštevovať MŠ a rodič ho neodhlási zo stravy, počíta sa na stravu každý deň. Z toho vyplýva, že nezapísané – neodhlásené dieťa sa stravuje stále.

     © Šeky na úhradu stravy sa vydávajú mesiac vopred. Z toho dôvodu budú v mesiaci september vydané dva šeky, na september a október. Platí to pre deti , ktoré nedostali šek na september v júni. Vedúca ŠJ vydáva šeky najneskôr do 15. v mesiaci. Šeky treba uhradiť najneskôr do 25. v mesiaci. Preplatky za stravu sa odpočítavajú v priebehu dvoch mesiacov od ich vzniku.      

     

    ODHLASOVANIE ZO STRAVY TELEFONICKY

                                                     

     MŠ Sídlisko 9. mája -  0911 600 295                                MŠ Súkennícka 256  - 033 7792 815