• Odhlasovanie zo stravy

   •  Dieťa je možné odhlásiť zo stravy nasledovne :

    V pondelok a v dňoch po št. sviatku / prípadne ak je MŠ zatvorená z iných dôvodov do 7,30 hod .

    V ostatných dňoch do 14 hod. deň vopred / pred dňom, kedy sa nebude odoberať strava /.

    Stravovaná osoba, alebo jej zástupca zapíše včas potrebné údaje do zošita o evidencii odhlásených stravníkov a podpíše sa. Vyplní všetky predpísané riadky v zošite

    Dieťa, ktoré nebude včas odhlásené sa počíta na stravu a rodič si môže prísť pre obed od 11,00 do 11,20 hod. do vlastných čistých nádob/ prípadne sa dohodnúť na iný čas/. Ak si rodič nedohodne iný čas, alebo pre obed nepríde v stanovenom čase, bude obed vydaný deťom na ,,duplu,,, Dieťa, ktoré ochorie, prípadne nebude navštevovať MŠ a rodič ho neodhlási zo stravy, počíta sa na stravu každý deň. Z toho vyplýva, že nezapísané – neodhlásené dieťa sa stravuje stále.

    Vzor odhlasovania: podľa zošita na odhlasovanie

    • Dátum meno dieťaťa odhlásený od-do dôvod podpis

    • napr. 16.8.20 Jana Nováková 17.8.20 – 25.8.20 dátum, keď sa to znamená že dieťa nastúpi podpis, kto odhlasuje na stravu 26.8.19 odhlasuje

    Šeky na úhradu stravy sa vydávajú mesiac vopred. Z toho dôvodu budú v mesiaci september vydané dva šeky, na september a október. Platí to pre deti , ktoré nedostali šek na september v júni. Vedúca ŠJ vydáva šeky najneskôr do 15. v mesiaci. Šeky treba uhradiť najneskôr do 25. v mesiaci. Preplatky za stravu sa odpočítavajú v priebehu dvoch mesiacov od ich vzniku.

    Odhlasovať zo stravy sa môže aj telefonicky

    0911 600 295 - Sídlisko 9. mája

    033 7792 815 – Súkennícka ulica                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                         

                                                                                                           

   • Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

   • Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu. S účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka najmä poskytovania dotácie na stravu. Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo obed alebo iné jedlo. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotácia na stravu, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Dieťa , ktoré sa včas neodhlási zo stravy a nezúčastní sa výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ , môže si prísť do MŠ pre obed , ale tento obed si musí uhradiť v plnej výške .