• Odhlasovanie zo stravy

   • DIEŤA JE MOŽNÉ ODHLÁSIŤ ZO STRAVY NASLEDOVNE

     

    V pondelok a v dňoch po štátnom sviatku / prípadne ak je MŠ zatvorená z iných

    dôvodov do 7,30 hod . V ostatných dňoch do 14 hod. deň vopred / pred dňom,

    kedy sa nebude odoberať strava /.

     

     

    Stravovaná osoba, alebo jej zástupca zapíše včas potrebné údaje do zošita o

    evidencii odhlásených stravníkov a podpíše sa. Vyplní všetky predpísané riadky v

    zošite Dieťa, ktoré nebude včas odhlásené sa počíta na stravu a rodič si môže prísť

    pre obed od 11,00 do 11,20 hod. do vlastných čistých nádob/ prípadne sa dohodnúť

    na iný čas/. Ak si rodič nedohodne iný čas, alebo pre obed nepríde v stanovenom

    čase, bude obed vydaný deťom na ,,duplu,,, Dieťa, ktoré ochorie, prípadne nebude

    navštevovať MŠ a rodič ho neodhlási zo stravy, počíta sa na stravu každý deň. Z

    toho vyplýva, že nezapísané – neodhlásené dieťa sa stravuje stále.

     

     

    Šeky na úhradu stravy sa vydávajú mesiac vopred. Z toho dôvodu budú v mesiaci

    september vydané dva šeky, na september a október. Platí to pre deti , ktoré

    nedostali šek na september v júni. Vedúca ŠJ vydáva šeky najneskôr do 15. v

    mesiaci. Šeky treba uhradiť najneskôr do 25. v mesiaci. Preplatky za stravu sa

    odpočítavajú v priebehu dvoch mesiacov od ich vzniku.

     

    ODHLASOVANIE ZO STRAVY TELEFONICKY

                                                                     

                                                    0911 600 295 - MŠ Sídlisko 9. mája           

                                                    033 7792 815 – MŠ Súkennícka 256