• POPLATKY

   •                                                               

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

     

    V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č.7/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v súlade s § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové mesačne na jedno dieťa sumou nasledovne:

     - dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov sumou 17,00 €

    - dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 20,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.

     

    Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

    (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona

    č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

     

    Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

    - ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej  dochádzky,· ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

    - ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu

    - ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. 

     

    Príspevok sa uhrádza: 

     

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred

    do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok sa

    uhrádza šekom alebo bankovým prevodom. Prosíme

    rodičov, pri platbe bankovým prevodom napísať do

    poznámky meno dieťaťa, aby bolo možné identifikovať

    platbu. 

     

    Ďakujeme