• O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

   •  

     

    Naša materská škola je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto Vrbové. Nachádza sa  v prekrásnom kľudnom prostredí mestskej časti.  Materská škola je deväť triedna. Kmeňovou materskou  školou je Materská  škola Sídlisko 9. mája 322,  Vrbové. Kde sú umiestnené štyri triedy.                 

     

       

     

     Má v  súčasnosti dve elokované   pracoviská.  

    Elokovanými pracoviskami sú:

    ©      Materská škola Súkennícka 256, kde sú umiestnené štyri triedy

        

        ©     Materská škola Komenského s jednou triedou

     

     POSKYTOVANIE STAROSTLIVOSTI 

      

    Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov  a deťom  s odloženou povinnou školskou dochádzkou.  Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu. Materská škola podporuje  osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,  telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti  v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.
     PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 
    Predprimárne vzdelávanie je uskutočňované podľa školského  vzdelávacieho programu ,,Zvedavko“. Zabezpečované je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie dieťaťa  počas pobytu škole.

    Materská škola na Sídlisku 9. mája 322 a na Súkenníckej ulici 256 je v prevádzke 

     od  6:15 – 16:30

     Materská škola  na Komenského 2 je v prevádzke 

    od 6:30 – 16:00