• O NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE

    • Naša materská škola je právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je mesto

     Vrbové. Nachádza sa  v prekrásnom kľudnom prostredí mestskej časti.

     Materská škola je deväť triedna. Kmeňovou materskou  školou je Materská 

     škola Sídlisko 9. mája 322,  Vrbové. Kde sú umiestnené štyri triedy.  Má v 

     súčasnosti tri elokované   pracoviská. 

     Elokovanými pracoviskami sú :

     • Materská škola Súkennícka 256, kde sú umiestnené štyri triedy
     • Materská škola Komenského s jednou triedou