• POSKYTOVANIE STAROSTLIVOSTI

    • Materská škola poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do

     šiestich rokov  a deťom  s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

     Poskytuje tiež možnosť poldenného pobytu. Materská škola podporuje

      osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, 

     telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára

      predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti 

     v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.