•  

     oboznámiť sa so Školským poriadkom, dodržiavať ho

      

     rešpektovať dobu prevádzky MŠ

      

     prichádzať s dieťaťom do MŠ spravidla do 8.00 hod

      

     neskoršie príchody hlásiť telefonicky

      

     dieťa vyzdvihnúť včas do ukončenia prevádzky

      

     včas odhlásiť svoje dieťa zo stravy v prípade choroby

      

     dieťa odovzdať učiteľke osobne

      

     z hygienických dôvodov používať návleky na obuv, nevstupovať bez

     návlekov

      

     viesť dieťa k slušnému správaniu

      

     priniesť náhradné oblečenie do skrinky

      

     uhrádzať pravidelne poplatky zo zákona č. NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní

      

     Uhrádzať stravné do 25.dňa v kalendárnom mesiaci prostredníctvom šekových poukážok alebo inou formou úhrady

      

     odovzdať písomné splnomocnenie potrebné k preberaniu dieťaťa inou osobou

      

     do MŠ nepatrí choré dieťapo ukončení choroby podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti, ak je choroba infekčná (angína, ...) treba priniesť

     potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa

      

     učiteľka nepodáva lieky nedoliečeným deťom

      

     po vyzdvihnutí dieťaťa sa rodič nezdržiava v areáli MŠ, ani na školskom dvore