• POPLATKY

    •                                                              

     Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca mesačne na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy. Výšku mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

     V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole a v súlade s § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové mesačne na jedno dieťa sumou nasledovne:

     o    Dieťa, ktoré dovŕšilo vek 3 rokov sumou 12,00 €

     o    dieťa, ktoré nedovŕšilo vek 3 rokov sumou 15,00 € a to vrátane mesiaca, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 rokov.

     Výška príspevku je určená v súlade s ods. 6 § 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školským zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

      Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa:

     o   ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,· ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

     o   ktoré je umiestnené v materskej škole na základe rozhodnutia súdu,

     o   ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom. Tieto dôvody preukáže zákonný zástupca dieťaťa riaditeľke materskej školy.

      

     Príspevok sa uhrádza:                                                                                                                                                                                     

     Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred do 20. dňa v kalendárnom mesiaci. Príspevok sa uhrádza šekom alebo bankovým prevodom.