• OZNAM

     • Zápis detí na školský rok 2020/2021

      Zápis detí do Materskej školy Sídlisko 9.mája 322,Vrbové a jej elokovaných tried na Súkenníckej 256

      a Komenského 2 na školský rok 2020/2021 bude v súlade  § 59 zákona č.245/2008 Z. z. a v súlade § 3

      vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministrstva SR

      č.308/2009 Z.z.

       

      od 04.05.2020 – 06.05.2020

       

      Prednostne sa prijímajú deti:

      s odloženou povinnou školskou dochádzkou

      s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

      ktoré dovŕšili 5.rok veku

      s nástupom k 2. septembru 2020

      od 3 rokov

       

      Tlačivo o prijatie dieťaťa do MŠ si môžu rodičia  stiahnuť na www.msvrbove.sk  kliknutím priamo na

      Žiadosť  o prijatie dieťaťa na predprimárne  vzdelávanie.

       

      ZIADOST_O_PRIJATIE_DIETATA_NA_PREDPRIMÁRNE_VZDELÁVANIE(1).pdf

       

     • OZNAM

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa budú prijímať bezkontaktne.

       

      Riaditeľka MŠ postupuje podľa ROZHODNUTIA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej

      republiky zo dňa 26.marca 2020.

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

      Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijat dieťaťa

      zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len

      na adaptačný pobyt       

      (po dobu maximálne troch mesiacov od 02.09.2020 do 30.11.2020)

       

      Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie

      vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so

      špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie

      príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt

      (po dobu maximálne troch mesiacov od 02.09.2020 do 30.11.2020)

       

      Spôsob  podania  žiadosti 

      Vypísanú žiadosť, podpísanú oboma rodičmi zalepenú v obálke aj bez potvrdenia o zdravotnom stave

      jeden zákonný zástupca rodič vloží do schránky /označenej  zápis/, ktorá je umiestnená v areály MŠ

      Sídlisko 9. mája za dodržania hygienicko- epidemiologických opatrení v termínoch  od

       

      4.5.2020 do 6.5.2020 v čase od 10:00 hod do 12:00 hod.

       

      Písomné Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ  vydá  riaditeľka 

      do 30. júna 2020, ktoré  si rodič vyzdvihne  osobne. O presnom termíne a čase  budeme informovať na

      našej stránke www.msvrbove.sk

     • OZNAM

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ VRBOVÉ

      Na základe odporúčania Krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja

      a mesta  Vrbové ako zriaďovateľa Materskej školy vzhľadom na situáciu ohľadom

      prevencie pred šírením koronavírusu COVID -19 a v záujme jeho šírenia prijíma

      opatrenie. Po dohode s vedením MŠ a zriaďovateľom riaditeľka Materskej školy

      prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzku Materskej školy na Sídlisku 9.

      mája 322 a na elokovaných pracoviskách MŠ Súkennícka 256 a MŠ Komenského 2

      Vrbové od 11.03. 2020  do 13.03.2020.

      O opätovnom otvorení prevádzky Vás budeme vopred  informovať

      prostredníctvom webovej stránky.

       

      Riaditeľka MŠ

     • Dôležitý oznam !!!

     •  

      Oznam o platbách školného a stravného

          Vzhľadom k vzniknutej situácii pandémia COVID 19, žiadame rodičov ,

         aby si k 01.04.2020 zrušili trvalé príkazy, platbu internet bankingom, poštovou

         poukážkou na úhradu školného a stravného.

         Ďakujeme

        V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať prostredníctvom našej

        webovej stránky.

     • Dôležitý oznam

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY MŠ DO ODVOLANIA

      Materská škola Sídlisko 9. mája 322, 922 03 Vrbové,  oznamuje zákonným zástupcom detí navštevujúcim

      Materskú školu na Sídlisku 9. mája , Sukenníckej ulici 256 a Komenského, že prevádzka materskej školy

      bude od stredy 11. marca 2020 do odvolania prerušená z dôvodu možného šírenia nákazy COVID-19

      koronavírus na nariadenie krízového štábu SR.


      Oznam_prerusenie_do_odvolania.docx


      Riaditeľka MŠ Sylvia Vargová

     • OZNAM

     • Milí rodičia.

      Aj na tento týždeň,  máme pre Vás pripravené námety, inšpirácie pre činnosť s deťmi. Téma tohto týždňa:

      OD SEMIENKA K RASTLINKE. Radi by sme Vám spríjemnili chvíle, ktoré teraz trávite spolu s deťmi 

      v domácom prostredí. Predstavíme vám niekoľko aktivít, pre každú vekovú skupinu od 3r. – 6r. Veríme,

      že sivyberietez ponuky našich aktivít, ktoré vám budeme priebežne aktualizovať.

      Nájdete ich v modulePre rodičov v podmenu Ponuka aktivít pre rodičov. Je veľmi dôležité starať sa a

      dbať o psychohygienu svojho dieťaťa. Myslite na to, že šťastie a psychická pohoda tvaruje vaše dieťa v

      jedinečnú bytosť.Vy tomu môžete dopomôcť tak, že sa postaráte o to, aby vaše dieťa bolo šťastné, malo

      správne rozložený denný režim a nesedelo celý deň pred televíziou a aby napredovalo.

      Želáme Vám veľa trpezlivosti a veríme, že Vám našimi príspevkami pomôžeme vyplniť voľný čas. 

       

      Príjemnnú zábavu. 

       

       

       

     • OZNAM

     • Predškolákom odporúčame :)

      Precvičovať strihanie, obkresľovanie, trhanie, krčenie, kreslenie a viazanie šnúrok

      Nácvik jednotlivých čiar v grafomotorickom zošite najskôr precvičujte na čistom papieri, kde im daný tvar 

      predkreslíte.                                                                                                        

      Matematické úlohy môžete precvičovať aj vonku prostredníctvom prírodnín, predmetov v okolí.

      Zamerajte sa hlavne na geometrické tvary a počítanie.                                                                                 

      Doprajte im veľa pohybu na dvore a rozprávajte sa pri tom čo vidia v okolí, počítajte pri hre predmety,

      stromy, kvety....

      Naďalej budeme posielať pracovné listy, ako aj inšpiráciu na  hry s deťmi a krátenie času. 

       

      Ďalšie aktivity:

      Využime prírodniny, ktoré máme na dvore, alebo v záhrade. Deti pozbierajú kamienky, konáriky a iné

      prírodniny, ktoré nájdu a tvoria z nich obrázky, alebo kreslia paličkou na zem jednoduché tvary

      (kruh, štvorec, trojuholník,  slnko, oblak, kvet ...) formou hádanky. Čo som nakreslil? 

      Hra so slovami. Vymenuj členov rodiny, predmety v okolí, rastliny, zvieratá... Urči prvú a poslednú hlásku

      v slove a vymysli iné slová na prvú hlásku v slove. Vytlieskaj počet slabík v slove. Na papier si nakreslíme

      veľký  kruh -slniečko. Vyfarbíme ho. Mamička urobí  po obvode diery a dieťa prevlieka  šnúrky, bavlnky,

      alebo vlnu, čo nájdete. Ak nič nenájdete, nastrihá pásiky papiera a okolo ich bude prilepovať - ako lúče.

      Tu využijeme aj časopis, noviny a podobe. Slnko sa bude na nás usmievať. 

       

       

      Príjemnú zábavu :).

       

       

     • Nove opatrenia!

     • Krízové opatrenia Úradu vlády

      Vážení rodičia !

      Na základe rozhodnutia prijatých krízových opatrení vlády SR  a vyhlásenia predsedu vlády SR Petra

      Pellegriniho po štvrtkovom zasadnutí krízového štábu, bude naša Materská škola a jej elokované

      pracoviská od pondelka   16.3. - 27.3.2020 ZATVORENÁ.

      Prosíme všetkých rodičov, aby dbali a dodržiavali pokyny, ktoré boli vydané obyvateľstvu – nejedná sa

      o prázdniny, ale o karanténu – na vyhlásený mimoriadny stav z krízového štábu SR.

      V prípade nových informácií Vás budeme informovať. Sledujte webovú stránku.

      Naplánované výchovno-vzdelávacie aktivity sa presúvajú – nemusíte sa obávať, všetky postupne

      zrealizujeme pre detičky.

      Ďakujeme.  Zdravie nás všetkých je prvoradé.

      usmernenie_ministerky_skolstva(1).pdf

      Stanovisko_MSVVaS(1).pdf

     • LEGOVŇA

     • Malý konštruktér

      Pri tomto programe využívajú lektorky obľúbenú stavebnicu DUPLO®. Vďaka nej sa deti oboznámia s rôznymi témami, ako sú zvieratá, vesmír, morský život, rozprávky alebo hrdinovia. Získajú veľa poznatkov, všetko si postavia a vyskúšajú. V našej materskej škole sa uskutočnujú výchovno - vzdelávacie aktivity v dopoludňajších hodinách  a sú určené pre deti predškolského veku. Témy sú predstavené cez príbeh, alebo rozprávku, naučia sa pracovať s plánikmi, stavať podľa nich a to všetko počas hry.

      Témy a termíny Legovňa  

      30.01.02020    Hokej

      13.02.2020      T-  REX

      27.02.2020      Minozenšťan

      12.03.2020      Helikoptéra

      07.05.2020      Pes

      21.05.2020      Morský koník