• LETNÉ PRÁZDNINY 01.08. - 01.09.2021

     • Milí naši rodičia, naše deti, školský rok sa končí a preto my, celý kolektív MŠ, Vám

      prajeme slnečné, letné prázdniny plné oddychu a rodinnej pohody. Načerpajte nové

      sily a užite si svoje detičky.

       

      Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa šťastní, zdraví a oddýchnutí opäť stretli

       

                                                                                         Tešíme sa na vás v septembri :-)

     • OZNAM

     • OZNAM RODIČOM

      Z dôvodu nulovania zásob potravín na sklade k 30. 07.2021 poprosím rodičov

      detí , ktorí vedia vopred, že dieťa nebude v období od 26.7.2021 navštevovať MŠ,

      aby túto skutočnosť zapísali do zošita na odhlasovanie už teraz .

      Naposledy bude možné odhlásiť dieťa zo stravy dňa 26.07.2021 / pondelok /do

      7,30 h.

      Po tomto dátume sa odhlásiť nebude dať a rodič si môže prísť pre obed

      v prípade neprítomnosti dieťaťa.

       

      Za porozumenie ďakujem  vedúca ŠJ Miklíková

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     • DOTÁCIE ZA STRAVU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č.

      544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí

      a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

       

      zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

      o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html)

       

      návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený

      NR SR dňa 22.06.2021 (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?

      sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506)

       

      Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

       

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú

      nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

       

      -ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku

      a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti,

      ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť

      nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu

      oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

       

      -v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré

      navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností,

      ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

       

      -v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ

      alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej

      len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej

      len „dieťa v ŽM“),

       

      -v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje

      posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen

      domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na

      vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,

      žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu[1](ďalej len „deti bez

      daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje

      čestným vyhlásením.

       

      Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým

      sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu

      v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie

      deťom v poslednom ročníku MŠ).

       

      Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje

      dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné

      poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách

      alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j.

      žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na

      poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na

      dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

       

      -zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa

      zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a

      odobralo stravu;

       

      -za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa

      uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ[2].

       

      V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny zákona o dotáciách sa upravujú aj

      povinnosti žiadateľov o dotáciu, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

       

      -bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na

      stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na

      oznamovanie zmien, resp. aktualizovanie skutočností rozhodujúcich na výpočet

      sumy dotácie. Nové zoznamy detí jednoznačne stanovujú titul nároku dieťaťa na

      poskytnutie dotácie na stravu (dotácia poskytovaná na každé dieťa v MŠ/ZŠ, deti

      v HN, deti v ŽM, deti bez daňového bonusu);

       

      -do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, žiadateľ okrem

      doteraz uvádzaných detí v ŽM a/alebo v HN uvádza aj deti bez daňového bonusu.

      Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným

      vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto

      súvislosti uvádzame, že zriaďovateľ by mal upozorniť zákonného zástupcu

      dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase

      poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom

      zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych

      dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č.

      300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť

      všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

      Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe;

       

      -za správnosť údajov uvedených v zozname detí, zodpovedá žiadateľa v tejto

      súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch

      v ŽM/HN, čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na daňový bonus);

       

      -v prípade, ak rodič informuje žiadateľa, že nárok na daňový bonus si ani jeden

      člen domácnosti neuplatnil, alebo si nemohol uplatniť v priebehu školského

      roka, žiadateľ postupuje v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách tak

      ako doteraz a zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie

      oznamuje do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto

      súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez

      daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa

      v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový

      zoznam na úrad;

       

      -dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak

      sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 %

      celkového počtu detí v MŠ  alebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery

      domácností uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) zákona  o dotáciách  (deti v HN

      a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez daňového bonusu

      nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa (napriek

      čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnil nárok na

      daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu

      uplatnenia si daňového bonusu. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do

      zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

       

      Vzhľadom na vyššie uvedené právne úpravy zákona o dotáciách ako aj ďalšie

      povinnosti žiadateľov/zriaďovateľov  v súvislosti s poskytnutím dotácie na

      stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 si Vás dovoľujeme požiadať, aby

      ste príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“):

       

      -v termíne do 15.07.2021 oznámili počet odstravovaných detí za obdobie od

      01.01.2021 do 30.06.2021 jednotlivo po mesiacoch za každé výchovné

      zariadenie, na ktoré bola poskytnutá dotácia (v prílohe tabuľka počet

      odstravovaných detí);

       

      -v termíne do 10.08.2021 doručili aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada

      poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021, a to na novom tlačive Zoznam

      detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu. V nadväznosti na to, z akého

      titulu sú deti v MŠ/ZŠ v jeho pôsobnosti oprávnené na poskytnutie dotácie na

      stravu žiadateľ/zriaďovateľ vyplní príslušný zoznam detí  podľa § 4 ods. 3 písm.

      a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c)

      zákona o dotáciách (v prílohe). V tejto súvislosti odporúčame

      žiadateľovi/zriaďovateľovi, aby čo možno najskôr informoval fyzickú osobu,

      v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné

      predložiť:

       

      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej

      núdzi,

      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy

      životného minima,

      čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na

      vyživované dieťa.

       

      Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení odporúčame stanoviť si tak,

      aby mal žiadateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených

      podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ vo svojej pôsobnosti do Zoznamu detí

      oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý je povinný doručiť na úrad

      tak, ako je uvedené vyššie, najneskôr do 10.08.2021.

       

      V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že

      ide o dieťa v ŽM uvádzame, že je možná výnimka na dodatočné doplnenie

      dieťaťa do zoznamu oprávnených detí. V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme

      požiadať, aby ste usmernili fyzické osoby, v ktorej starostlivosti dieťa je, aby

      Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr.

      doklad o príjme) predložili na úrad, čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021

      s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na

      poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021.

       

      Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dieťaťa dodatočne nahlási žiadateľovi

      a predloží potvrdenie úradu, že ide o dieťa v ŽM, žiadateľ doplní do zoznamu

      oprávnených detí a tento aktualizovaný zoznam zašle úradu najneskôr do

      10.09.2021. V prípade, ak bude tento aktualizovaný zoznam predložený po

      10.09.2021, dodatočne doplnené deti na zozname budú oprávnené na

      poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021. V prípade, ak budú

      žiadateľovi dodatočne nahlásené deti v ŽM ešte v mesiaci august 2021 je

      potrebné aktualizovaný zoznam detí predložiť na úrad najneskôr do 20.08.2021.

       

      Prílohy:

       

      -Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od  01.01.2021 do

      30.06.2021

       

      -Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na

      vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,

      žijúce s daňovníkom v domácnosti

       

      -Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3

      písm. a) zákona o dotáciách

       

      -Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3

      písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách

       

      Čestne_vyhlásenie.docx

      INFO_pre_žiadateľov(1).docx

      Oznámenie_o_počte_odstravovaných_jedál_do_30-06-2021.xlsx

      Zoznam_deti_HN_ZM_bonus.docx

      Zoznam_všetkých_deti.docx

       

     • OZNAM

     • SLÁVNOSTNÁ ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV S MŠ

      Rozlúčka s predškolákmi a slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021 sa

      uskutočnilo 25.06. 2021 v MŠ na Sídlisku 9. mája 322 (Sovičkyčielky) a

      28.06.2021 (Včielky) a 29.06.2021 (Lienky) v MŠ na Súkenníckej 256. Posledné

      vedomosti, nám deti ukázali v krátkom programe v ktorom si zatancovali,

      povedali posledné škôlkarske básničky, pesničky a  predviedli vtipnú scénku. V

      krásnych talároch slávnostne p. učiteľky ostužkovali deti, ktoré zložili aj sľub

      predškolákov. Každý predškolák dostal knihu a malú pozornosť. Na záver si

      všetci predškoláci pochutili na malom občerstvení a nechýbalo ani šampanské.

       

      Všetci želáme našim prvákom hlavne to, aby sa im v škole darilo, aby do nej radi

      chodili a nosili z nej samé jednotky.

     • ZAPOJENIE SA DO PROJEKTU

     • NAJKRAJŠIE JABĹČKO

      Naša materská škola odoberá školské ovocie od slovenského dodávateľa a

      pestovateľa firmy Plantex vo Veselom pri Piešťanoch. Zrealizovali projekt

      financovaný s finančnou podporou EÚ - podpora školského programu. Do tohto

      projektu "Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko" sa zapojila aj naša materská škola.

      Jabĺčka deti maľovali ľubovoľnou technikou. Súťaž prebiehala v období od

      17.mája – 17. júna 2021. Za zapojenie  do súťaže a za namaľované obrázky

      v našom areály materskej školy, pribudnú tri rodinné ovocné stromčeky spolu

      pracovným náradím. Všetky deti dostali za kreativitu, fantáziu a predstavivosť

      malé prekvapenie – farbičky.


      Deti sa budú podieľať na výsadbe týchto stromčekov a budú sa o stromčeky

      učiť starať.  


      Všetky obrázky budú vystavené v Záhradnom centre, kde ich budú obdivovať

      zákazníci Plantexu počas celého roka.


      Jablká obsahujú množstvo vitamínov, ktoré nám pomáhajú udržať sa fit,

      pomáhajú predchádzať chorobám a priaznivo pôsobia na náš celý organizmus.


      Preto sa držte hesla:


      "Čím viac jabĺk, tým menej chorôb." 


      ĎAKUJEME!

     • OZNAM PRE PRIHLÁSENÉ DETI POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • LETNÁ PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

      Milí rodičia,

      oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin bude prevádzka materskej školy

      a jej alokovaných pracovísk   nasledovne:

       

      od 01.07.2021 do 30.07.2021 bude prevádzka MŠ otvorená:

      MŠ Súkennícka 256 (6:15 – 16:30)

      MŠ Sídlisko 9. mája 322 (6:15 – 16:30)

       

      od 02.08.2021 – 31.08.2021 bude prevádzka MŠ zatvorená

      MŠ Súkennícka 256 (6:15 – 16:30)

      MŠ Sídlisko 9. mája 322 (6:15 – 16:30)

       

      od 01.07. - 31. 08. 2021 bude prevádzka MŠ zatvorená

      MŠ Komenského 2

       

      Nástup do MŠ bude dňa  2. septembra 2021

     • OZNAM

     • Milí rodičia, prosíme Vás, aby ste

      • návlečky priniesli opraté do 30.06.2021
      • deťom zobrali zo skriniek všetky veci, hrebeň, pohár 

      Kolektív MŠ ďakuje za spoluprácu v školskom roku 2020/2021.

     • OZNAM MERANIE ZRAKU

     • ZDRAVÉ OČI UŽ V ŠKÔLKE

      Vážení rodičia, dňa 14.06.2021  sa bude v MŠ realizovať  prihláseným

      deťom, BEZPLATNÉ meranie zraku pomocou binokulárneho autorefraktometra

      Plusoptix. Zdravé oči už v škôlke je program s celoslovenským pokrytím

      zameraný na  preventívne merania zraku v materských školách.

      Skríningové merania zrakových parametrov realizujú deťom od 3 do 6 rokov

      bezdotykovo autorefraktometrom, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti

      odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku.

     • OZNAM

     • FOTOGRAFOVANIE DETÍ V MŠ

      Oznamujeme rodičom, že bude prebiehať v MŠ v dopoludňajších hodinách

      fotenie detí.  Prihlásené deti je potrebné pripraviť, primerane obliecť a učesať.

       

      15.06.2021  MŠ Súkennícka 256,  MŠ Komenského 2

      16.06. 2021 MŠ Sídlisko 9.mája 322

       

      Cena  za celú sadu fotiek je  6 €

      2x spoločná fotografia

      4x portrét dieťaťa

       

      Fotografie, treba uhradiť do 25.06.2021 u p. učiteľky na triede.

     • OZNAM

     • CELOŠKOLSKÁ SUPERSTAR

      Spevácke nadanie si overili odvážni speváci a speváčky v triednej SuperStar.

      Deti z každej triedy, ktoré sa v speváckej súťaži umiestnili na prvom mieste,

      postupujú do celoškolského kola.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

      Celoškolské kolo sa uskutoční dňa 17.06.2021 v MŠ  v dopoludňajších hodinách.

     • OZNAM RODIČOM

     • OZNAM NA PRÁZDNINY OHĽADNE PLATBY ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA

      Rodičia detí , ktoré idú do školy , prosím prineste meno , číslo účtu v tvare IBAN

      na vrátenie, prípadne vzniknutého preplatku za stravu.

      / napísané na papieri prosím odovzdať u p. učiteľky na triede/

       

      Šeky pre deti / strava+ réžia a školné /, ktoré budú navštevovať MŠ v čase

      prázdnin / júl 2021/ treba uhradiť najneskôr do 25.6.2021. Ak nebude mať dieťa

      uhradenú stravu a školné nenastúpi počas prázdnin do MŠ .

       

      Vedúca ŠJ Miklíková

     • OZNAM

     • 1. JÚN MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

      Deň detí – 1. jún sme oslávili v našej školskej záhrade. Pani učiteľky prichystali

      stanovištia a deti cestovali do ríše rozprávok. Plnili rôzne úlohy a zažili veľa

      dobrodružstva.

      Na záver vydareného slnečného dopoludnia deti čakala  diskotéka, ovocné

      občerstvenie  a darčeky.

     • OZNAM

     • VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ O PRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ NA ŠKOLSKÝ ROK

      2021/2022

      Riaditeľstvo  MŠ oznamuje zákonným zástupcom, že Rozhodnutia o prijatí,

      neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na šk.rok 2021/2022 si môžu

      vyzdvihnúť v Materskej škole na Sídlisku 9.mája (ak mali uvedenú MŠ- Sídlisko

      9.Mája) a v MŠ na Súkenníckej 256 (ak mali uvedenú MŠ-Súkennícka) Ak

      zákonný zástupca uviedol obidve MŠ, treba si zavolať na tel.číslo 0911/915 489,

      kde bolo jeho dieťa umiestnené – v akej MŠ ( tam príde zákonný zástupca

      podpísať  aj Rozhodnutie.

       

      Rozhodnutia budeme odovzdávať  v dňoch :

      Vo štvrtok 03.06.2021 a v piatok 04.06.2021

      v čase od 10.00 hod . do 16.00 hod .

       

      Rozhodnutie si  zákonný zástupca dieťaťa  prevezme osobne a svojím

      podpisom potvrdí prevzatie. Treba si priniesť občiansky preukaz!

     • SVETOVÝ DEŇ „ POHYBOM KU ZDRAVIU “

     • ROZTANCUJ SI CELÉ TELO

      Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila v máji 2002 nový Svetový deň pod

      názvom „Pohybom ku zdraviu“. Hlavným cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného

      povedomia o zdravom životnom štýle s dôrazom na význam dostatočnej

      pohybovej aktivity. S pohybovou aktivitou možno začať v každom veku najlepšie

      už od útleho detstva tak, aby sa stala prirodzenou potrebou počas celého života.

      Preto aj my  v materskej škole sme sa 27.05. 2021 a 28.05. 2021 zapojili do tohto

      dňa. Pozrite sa ako sme si  rozhýbali naše telá v materskej škole a prežili

      spoločne  krásne strávený slnečný deň. :)))​​​​​​​

     • Aktivity v materskej škole

     • MEDZINÁRODNÝ DEŇ MLIEKA

      V pondelok 17. mája 2021 sa uskutočnil v našej MŠ Deň mlieka. Mlieko by malo

      byť súčasťou nášho jedálneho lístka. Je potrebné vedieť, že mlieko a mliečne

      výrobky sú nielen chutné, ale aj zdravé a sú dôležitou súčasťou ľudskej potravy

      po celé stáročia. To my dospelí vieme, ale čo naše deti?

       

      Zábavnou a hravou  formou sa deti dozvedeli veľa zaujímavého o význame

      mlieka a mliečnych  výrobkov. Teoretické vedomosti získali pomocou IKT

      prezentácií a pomocou  on-line web kamery z kravína „Otročín“, kde mohli

      aktuálne sledovať čo práve  kravičky robia. V rámci MŠ výstavky mliečnych

      produktov mohli zistiť, ktoré potravinové výrobky majú mliečny pôvod. Odkiaľ

      mlieko pochádza a kde sa mliečko tvorí si mohli vyskúšať formou dojenia na

      „kartónovej kravičke“.

       

       Aktivity, v ktorých sa deti zábavnou formou dozvedeli viac o mlieku a mliečnych

      výrobkoch, prebiehali v jednotlivých triedach. Svoje vedomosti odmenili

      ochutnávkou mlieka, jogurtov, syrov, tvarohov...

       

      Jogurt pre každé dieťa  zabezpečila ako  sponzorský dar spoločnosť Hollandia

       Karlovy Vary a.s.

       

      Deň mlieka sa naplnil podľa predstáv. Deti si rozšírili vedomosti a získali nové

      zručnosti. Uvedomili si, aké zdravé a potrebné je konzumovať mlieko a mliečne

      výrobky.

       

      Odteraz sa riadime heslom: „Kto chce dlho zdravý byť, musí veľa

      mlieka piť“.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     • AKTIVITY V MŠ

     • DEŇ ZEME - 22.04. 2021

      Všetci vieme, aké je potrebné chrániť si našu Zem, vrátene našich detí. Celý

      týždeň od 19. 04. – 23.04. 2021 sme sa venovali tejto téme. Deti sa

      prostredníctvom rôznych edukačných aktivít dozvedeli, ako sa správať k prírode

      a chrániť si ju. Rozprávali sme sa, čo naša Zem potrebuje, sadili sme kvietky,

      kríky, zberali odpadky, triedili odpad, recitovali básne a počúvali piesne

      s environmentálnou tématikou. Vytvárali rôzne obrazce z prírodnín, riešili kvízy

      ku Dňu Zeme. Deti si osvojili veľa nových poznatkov a odniesli veľa nových

      zážitkov.

     • OZNAM O OTVORENÍ PREVÁDZKY MŠ 22. 03. 2021

     •   Materská škola bude mať obnovenú prevádzku v bežnom režime pre

      všetky deti od 22.03.2021

      Na základe stanoviska zriaďovateľa bude od pondelka 22.03. 2021 otvorená:

      Prevádzka  MŠ :

      Sídlisko 9.mája 322   od 06,15 -16,30 hod.

      Súkennícka 256          od 06,15- 16,30 hod.

      Komenského 2            od 06,30- 16,00 hod.


      Organizačné pokyny:

      Do MŠ môžu chodiť iba deti, ktorým ( alebo ich rodinným príslušníkom) nebola nariadená

      karanténa.

      Dieťa musí byť zdravé a nesmie prejavovať známky ochorenia dýchacích ciest.


      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý sa preukáže negatívnym

      výsledkom, ktorý bude platiť od 22. 03. 2021, alebo ak prekonal COVID -19 preukazuje sa

      dokladom o prekonaní nie starším ako 3 mesiace.


      Ak nepríde s dieťaťom zákonný zástupca, ale napr. súrodenec, starý otec....musí sa preukázať

      negatívnym výsledkom.


      Zákonný zástupca dodržiava hygienicko-epidemiologické opatrenia R-O-R


      V interiéri MŠ sa pohybujete s prekrytými dýchacími cestami od 15.03.2021 s respirátorom.


      Dieťa musí mať v skrinke náhradné rúško


      Treba deťom priniesť pohárik na pitný režim (ak ste si ho zobrali domov )


      Zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID-19 okamžite upovedomí riaditeľku MŠ a

      dieťa ponechá preventívne v domácej izolácií.


      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu

      nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo  príslušným

      regionálnym hygienikom.


      Tlačivá k nástupu od 22.03.2021:

      Vyhlásenie_zákonneho_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonny_zástupca.pdf


      Uvedené tlačivá musia byť podpísané zákonným zástupcom!

      Bez uvedených tlačív a potvrdení k nahliadnutiu nepreberieme dieťa do MŠ.


      Oznam pre školskú jedáleň: /len pre deti ktoré nenastúpia do MŠ/


      Ak sa zákonný zástupca rozhodne, že dieťa  v pondelok 22.03.2021 nenastúpi do MŠ z rôzneho

      dôvodu je potrebné, aby túto skutočnosť oznámil na tel.čísle 0911/600 295 v dňoch 18.03.2021

      a 19.03.2021 do 14,00 hod.


      Ďakujeme, že čítate s porozumením a rešpektujete dané podmienky a usmernenia, ktoré slúžia

      pre bezpečnosť nás všetkých!


      Všetky zmeny, ktoré nastanú, budeme naďalej aktualizovať na našej webovej stránke, preto je

      nutné, aby ste ju naďalej sledovali.


      Ďakujeme.

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 15. 03. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 15.03.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a detí zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

      zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      Od pondelka 15.03.2021 budú potrebné tlačivá:

       

      Čestné_vyhlásenie_-_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten

      rodič, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkomktorý bude platiť

      od 15.03.2021alebo, ak prekonal COVID-19 preukazuje sa dokladom

      o prekonaní nie starším ako 3 mesiace.

       

      Ďakujeme za trpezlivosť.

     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA

      JAR SA PREBÚDZA ZO ZIMNÉHO SPÁNKU

      15. 03. - 19. 03. 2021

      Aj vy ste už pocítili tú nádhernú premenu prírody na jar? Kalendár nám

      oznamuje príchod jari a preto sme si na tento týždeň pripravili tému: Jar sa

      prebúdza zo zimného spánku. Teplé jarné slnečné lúče urobili v prírode hotové

      zázraky. Postupne roztopili posledný sneh, prebudili sa zvieratká, ktoré v zime

      oddychovali, spod posledného snehu začali vykúkať prví poslovia jari –

      snežienky, začala sa zelenať trávička, stromy začali pučať, z ďalekých teplých

      krajín sa vracajú vtáčiky. Celý svet jednoducho ožil a premenil sa do zeleného

      šatu. Ponúkame Vám zopár jarných aktivít na pobavenie s deťmi. :))

       

      Prajeme Vám v tento jarný čas, veľa  elánu, tvorivých síl, zábavy pri spoločne

      strávených chvíľach, trpezlivosti a pevné zdravie!

      Dovidenia o týždeň!

     • SÚŤAŽ VESMÍR OČAMI DETÍ

     • Zapoj sa do sútaže aj ty doma :))

      Milí  rodičia a deti !

      Naša MŠ sa zapojila do výtvarnej súťaže: ,,Vesmír očami detí.“ Touto cestou

      ponúkame možnosť aj deťom, ktoré sú v tomto období doma, aby sa zapojili.

      Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu na tému Vesmír. Bližšie informácie nájdete

      v linku nižšie. Cieľom tejto súťaže je podporiť  deti, rozvíjať ich talent

      a v neposlednom rade, rozvíjať ich predstavivosť o Vesmíre.

       

      Práce môžete priniesť do MŠ Sídlisko 9.mája počas pracovných dní do

      05. 04. 2021.  Súťažné práce MŠ odošle poštou na adresu súťaže.

       

      VOD_2021_štatút.docx

      vzor_na_vyplnenie_zadnej_strany_vykresu.docx

       

      Veríme, že spolu doma budete mať s deťmi dobré nápady :))

      ​​​​​​​

      Malé deti túžia po zábave, objavovaní, experimentovaní a tento záujem je

      potrebné podporovať a rozvíjať nielen v MŠ, ale aj mimo nej v rodine. Preto sme

      si na tento týždeň, pre Vás pripravili tému:  Bábka moja kamarátka. V rámci tejto

      témy týždňa deti, budú spoznávať rôzne druhy bábok, rekvizity spojené

      s bábkovým divadlom..... :))