• AKCIA DŇA V MATERSKEJ ŠKOLE

     • „SVETOVÝ DEŇ VODY”

      V našej materskej škole si každoročne pripomíname „Svetový deň vody “, ktorý

      je stanovený na 22. marca. Pri tejto príležitosti sme v rámci celého dňa pripravili

      viacero aktivít pod názvom „Putovanie kvapky”. Aktivity boli smerované

      k uvedomeniu si významu vody pre život ľudí, zvierat aj rastlín, k nutnosti ju

      chrániť a vodou šetriť, pretože je obrovský dar prírody a bez nej by nebol možný

      život na Zemi. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom

      a kolobehom vody na Zemi. Kolobeh vody v prírode mali možnosť pochopiť

      krátkym príbehom: „Ako vrátilo slniečko šteniatku vodu“ Vnímaním zvukov a

      rozoznávaním zvukov potoka, mora či dažďových kvapiek sa rozvíjalo sluchové

      vnímanie u detí. Počas tohto dňa deti pracovali rôznymi výtvarnými technikami.

      Deti vytvárali plagát, ako z oblakov padá dážď na kvety, maľovali vodné kvapky,

      naučili sa skladať čiapky, papierové lodičky, ktoré nám na hladine vody plávajú,

      hrali sa na malých rybárov, ktorí chytajú rybky vypracovali pracovné listy k

      danej téme.   Vyrobili si čelenky s kvapkou vody, ktoré využívali pri rôznych

      pohybových i dramatických hrách. Mali jedinečnú príležitosť vlastnými

      zážitkami, skúsenosťami, pozorovaním a objavovaním, formou zážitkového

      učenia si vyskúšať jej podoby, zahrať sa s ňou, odmerať jej teplotu, objem, chuť

      či iné vlastnosti. Najviac sa deťom páčilo experimentovanie s vodou, keď si

      mohli vyskúšať jej vlastnosti a reakcie pri zaujímavých pokusoch. Na vychádzke

      k potoku si predškoláci všímali a veľmi kriticky vnímali znečistenie blízkeho

      potoka pri púšťaní lodičiek do Holešky. Počas celého dňa mali deti zabezpečený

      pitný režim čistou, zdravou vodou.

      Vieme, že nevonia, nemá farbu, ale zato má neuveriteľnú moc a je

      nenahraditeľná. Učíme sa spoznávať a pochopiť kde mizne, odkiaľ k nám

      prichádza a aké čary dokáže.

      Presvedčte sa s nami…..

     • VÍTANIE JARI

     • „VYNÁŠANIE MORENY“

      Príchod najkrajšieho ročného obdobia bol oddávna spájaný s rôznymi ľudovými

      tradíciami. Naša materská škola si ctí tradície našich starých rodičov a ani tento

      rok sme na ne nezabudli. Opäť sme vyhnali  zimu usporiadaním jarnej akcie

      Vynášanie Moreny. Príchod jari sme oslávili v pondelok 21.03.20222, ktorý bol

      pre našich škôlkarov veselý a radostný. Stretli sme sa všetky triedy v areáli

      školského dvora, aby sme slamenú devu odetú do ženských šiat vyniesli od nás

      preč. Zobrali sme Morenu a spoločne v jarnom sprievode za spevu, sme ju

      niesli ulicami Vrbového, kde sme odchádzali k potoku Holeška v blízkosti MŠ.

      Ľudovými piesňami, riekankami, jarnými vyvolávačkami a hrami sme privolávali

      vytúženú jar.

      Morenu sme zapálili, hodili do vody a spoločne sa tešili na prichádzajúce jarné

      dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône prvých kvetín. Aj takto sme dali zime

      definitívne najavo, že už chceme jar! Aby zima nadobro odišla a krásna jar aby

      sa rozvinula do svojej zelenej krásy.