• OZNAM

     • ŠKOLSKÝ SEMAFOR NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-2022

      Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

      a školského zariadenia


      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

      príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,

      zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu

      a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť

      brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do

      priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je

      potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe

      nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné

      vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

      Vyhlásnie_o_bezpríznakovosti.pdf


      Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa

      a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre

      návštevníka.

      Vyhlásenie_návštevnika_školy_.docx


      Školský_semafor_v_školskom_roku_2021-2022.pdf


     • OZNAM

     • Oznam rodičom!

      Boli vydané šeky na stravu a réžiu .

      Pre nové deti je šek strava 9-10/2021 + k tomu réžia 9-12/2021   - 8,00€

      / Réžia sa účtuje 2 € mesačne na dieťa , keď sa v danom mesiaci stravuje aspoň 1

      deň , počítajú sa tam aj neodhlásené dni /

      Deti predškoláci do 6 rokov, ktorí si uplatňujú ŠD dostali šek iba na réžiu / 6 €/

      pretože na 9/21 už šeky mali poplatené .

       

      V prípade nejasností sa kľudne obráťte na vedúcu stravovne .

      Stravná jednotka na 1 deň je 1,45 € .

      Šeky treba zaplatiť čo najskôr .

       

      Miklíková Ingrid – vedúca ŠJ