• Dôležitá informácia

     • OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY

      A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym

      príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela,

      zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu

      a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť

      brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do

      priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je

      potrebné telefonicky kontaktovať lekára.


      Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe

      nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov)  rodič predkladá „Písomné

      vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.


      Vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského zariadenia je zakázaný

      alebo povolený iba v režime OP (očkovaný, prekonaný) so súhlasom riaditeľa.


      Rodičia, ktorí nie sú v režime OP, nemôžu vstupovať do priestorov MŠ ( v tomto

      prípade treba upozorniť učiteľku, aby si  dieťa prevzala pri vchode ).


      Prosím rodičov, aby rešpektovali odporúčania odborníkov, ktorí vyzvali rodičov,

      aby prehodnotili nutnosť dochádzky svojho dieťaťa do MŠ ( ide o  mladšie deti)

      a v prípade možnosti dieťa do MŠ nedávali v záujme ochrany jeho zdravia.


      Podmienky_vstupu_do_MS.pdf

      Podmienky_vstupu_do_MŠ_od_13.12.2021.pdf


      Ďakujeme za porozumenie

     • OZNAM

     • DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

       Vo štvrtok a piatok  4. a 5. novembra 2021 sme si  spolu s deťmi  v materskej

      škole spoločne pripomenuli „Deň materských škôl“. Oslavy prebiehali

      v priestoroch našej materskej školy. Tento rok sme ho oslávili veselým

      pohybovým a tvorivým dopoludním. V dopoludňajších hodinách v triedach

      prebiehali tvorivé dielne, kde deti spoločne so svojimi učiteľkami vytvárali

      rôznych duchov, lampióny,  strašidelné hrady, masky, pavúčie čelenky,

      prostredníctvom rôznych výtvarných techník.  Deti  z jednotlivých tried 

       preukázali aj svoju telesnú zdatnosť, šikovnosť, obratnosť prekonávaním 

      strašidelných  a   pavúčích pretekov na vytvorenej pavučine, zbieraním

       mušiek,omotávaním  mušky do pavučiny a mnoho  ďalších úloh 

      za veľkého povzbudzovania svojich kamarátov.

       Oslavy sa začali spoločným zaspievaním  „Dňa materských škôl“. 

      Nechýbali rôzne súťaže, samozrejme  veselá hudba a tanec. A ako sa

      na takúto oslavu patrí, prišlo  na rad aj prekvapenie. S rozžiarenými očkami 

      sledovali, čo sa bude ešte diať.  Pri tejto príležitosti deti  z našej materskej

      školy, prišli potešiť zamestnancov  materskej školy  za sprievodu rozsvietených

      lampiónov a piesní.  Takáto veselá a zábavná atmosféra sa niesla aj

      v popoludňajších hodinách. Deti prežívali radosť počas celého  „Dňa

      materských škôl“,  čo prispelo k tvrdeniu, že  kolektív detí,

      rovesníkov a predškolské  zariadenia sú dôležitou súčasťou zdravého rozvoja

      osobnosti  dieťaťa. Aj touto športovo-náučnou aktivitou 

      pedagogickí zamestnanci a deti dokázali, že materská škola, to nie je len „hranie

      sa“, ale aj cieľavedomá a systematická výchova a vzdelávanie.

       

      Vaše deti a kolektív MŠ