• Oznam rodičom detí z MŠ Vrbové ohľadom nevyčerpateľného kreditu na kurz inštruovaných lego hodín Malý konštruktér v školskom roku 2019/2020

     • Vážení rodičia,

       

                                              dovoľujeme si Vás informovať,                                                                                     

      že Vašim deťom ostal kredit 3 inštruované lego hodiny

      kurzu Malý konštruktér v školskom roku 2019/2020.

       

      Deti, ktoré budú pokračovať v dochádzke

      vo Vašej materskej škole v školskom roku 2020/2021,

      budú mať o tento kredit znížený poplatok za kurz v školskom roku 2020/2021.

       

      Deti, ktoré nastupujú do základnej školy v školskom roku 2020/2021,

      môžu po dohode  s p. Otrubovou (tel. kontakt 0915 778 198)

      trikrát bezplatne navštíviť LEGOVŇU v Piešťanoch v školskom roku 2020/2021

      kedykoľvek od pondelka do piatka v čase od 16:00 do 18:00 hod. .

      Rodičia však musia mať deti pod svojím dozorom.

       

      Ďakujeme Vám veľmi pekne za porozumenie.

       

      Už sa veľmi tešíme na Vaše deti :)

       

     • Dôležitý oznam pre rodičov!

     • Otvárame MŠ!

      Oznamujeme Vám, že prevádzka MŠ sa obnovuje od 1. júna 2020 (pondelok)

      v obmedzenom režime v súlade s rozhodnutím ministra školstva a na základe

      rozhodnutia zriaďovateľa MŠ. Všetky potrebné informácie sa dozviete v nižšie

      uvedenom dokumente vydanom riaditeľkou MŠ. 

       

      Pokyny_podmienky_organizacia_MS_pocas_mimoriadnej_situacie_Covid-

      19_od_1.6.2020.pdf

       

      Poprosíme preštudovať a pri prvom nástupe dieťaťa  podpísať 

       

      V deň nástupu do materskej školy treba priniesť:

      - papuče

      - pyžamo

      - pohárik

      - hrebeň s dierkou na zavesenie, nie kefu

       

      Žiadame rodičov, aby prílohu Vyhlásenie vytlačili a vyplnenú, podpísanú priniesli

      prvý deň nástupu.

       

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf

      Prehlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf​​​​​

     • OZNAM

     • Otvárame materskú školu!

      Otvorenie prevádzky MŠ pre deti od 01. 06. 2020

      Prevádzka materskej školy bude otvorená na Sídlisku 9.mája a Súkenníckej ulici

      počas mimoriadnej situácie Covid-19 nasledovne:

      Od 7:00 do 16:00 hod.

      Materská škola na Komenského ul. zostáva zatvorená do odvolania.

      Treba vyplniť dotazník, ktorý je potrebný na zistenie kritérií a počtu detí pri

      nástupe do MŠ. Uzávierka dotazníkov bude do 24.05. 2020. Po tomto dátume

      nebudú akceptované žiadne prichádzajúce dotazníky. Dotazníky budú

      vyhodnotené podľa kritérií a zákonný zástupca bude e- mailom infornovaný len

      v prípade umiestnenia dieťaťa.  Rodičov ktorých, nebudeme kontaktovať to

      znamená, že ich dieťa nebude umiestnené v MŠ z dôvodu kapacity miesta a

      podmienok MŠ.

      Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou materskej školy, umiestni dieťa

      v materskej škole prednostne podľa kritérií určených v rozhodnutí ministra.

      Kritériá nástupu MŠ

      Rodičia v prvej línii (hasiči, lekári, policajti, zdravotné sestry)

      Rodičia,  ktorí nastupujú do zamestnania

      Deti predškolského veku (ak rodič nie je na MD)

      Ostatné deti sa budú prijímať podľa voľnej kapacity ( kapacita  je 15. detí v triede)

      Neprijímajú sa deti

      Rodičov na materskej dovolenke

      Deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov

      Ak je zákonný zástupca v karanténe 

      Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy Covid- 19

      Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami

      ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti

      do materskej školy vo vonkajších  priestoroch materskej školy by nemal

      presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy

      pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –

      epidemiologickými nariadeniami, a to  hlavne za účelom odovzdania a

      vyzdvihnutia dieťaťa  bez vstupovania do priestorov  šatne. Pri odovzdávaní 

      dieťaťa  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok,

      dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Minimalizujte zhromažďovanie  pred

      materskou školou. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško pre svoje

      dieťaťa.

      Podmienky MŠ  pre zákonného zástupcu na obdobie do konca šk.roka 2019/2020

      Dodržiavať pokyny riaditeľky materskej školy:

      Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo

      po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o

      tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

      karanténne opatrenie.  Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej

      školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

      Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia

      do materskej školy. Zákonný zástupca odovzdá dieťa zamestnancovi, ktorý dieťa

      prevezme až po zmeraní teploty  (bezdotykovým teplomerom) a na základe

      záveru ranného zdravotného filtra ho odovzdá pedagogickému zamestnancovi

      do určenej triedy. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené

      ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie  karantény, ak

      bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a

      dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto

      podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Dieťa musí prichádzať a odchádzať len s

      osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude

      touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.