• JESENNÉ TVORENIE 01. 10. 2020

     • Každé ročné obdobie je príležitosťou pre tvorenie.

      Ak vo Vás  talent drieme a viete sa pohrať s darmi zeme, ak

      Vás pochvala láka, výstava plodov na Váš výtvor čaká.

      Milí rodičia, opäť nastal čas, kedy môžete využiť svoju fantáziu,

      predstavivosť, kreativitu pri tvorení z rôznych druhov prírodnín,

      ktoré Vám príroda núka.

      Zapojte sa aj vy so svojimi ratolesťami do tvorenia

      JESENNÝCH VARIÁCIÍ

      od 01. 10. 2020

      Tešíme sa na Vašu kreativitu a na Vaše výrobky,

      ktoré ozdobia priestory našej chodby :)

     • ZBER GAŠTANOV OD 01. 10. 2020

     • GAŠTANKO

      Milí rodičia,

      zapojte sa s nami aj tento rok do zberu gaštanov.

      Spolupracujeme s firmou Calendula, ktorá extrahuje

      čistú substanciu z pagaštana konského, používanú 

      vo farmaceutickom priemysle.

      Firma poskytla k tomuto účelu mechy, ktoré si nájde

      každé dieťa v skrinke.

      Prosíme rodičov, aby z dôvodu nedostatočných

      priestorov na vhodné uskladnenie gaštanov v MŠ

      uskladnili nazbierané gaštany doma a priniesli

      mech až v priebehu stanoveného týždňa, ktorý

      oznámime na nástenke podľa situácie

      (dozrievania gaštanov a odvozu mechov s

      gaštanmi firmou Calendula )

       

      Ďakujeme a prajeme Vám pekné chvíle strávené

      s vašimi deťmi v prírode pri zbere gaštanov.  :)

       

     • USMERNENIE MŠVVaŠ SR

     • Usmernenie  rodičov pri vstupe do materskej školy

      Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli

       

      zodpovedať známym príznakom COVOD – 19 (zvýšená

       

      telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky,

       

      náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie

       

      dýchacích ciest), ako aj infekčnej choroby nesmie vstúpiť

       

      do priestorov školy.

       

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     •  

      Nástup detí do MŠ na Sídlisku, Súkenníckej ulici bude

      od 02. 09. 2020 v čase od 6:15 – 16:30 hod. 

      MŠ Komenského od 02. 09. 2020 v čase od 6:30-16:00 hod


      Upozorňujeme rodičov, aby priebežne sledovali

      od 02.09. 2020 web stránku, nakoľko sa môžu niektoré

      informácie ešte dopĺňať v závislosti od vyvíjajúcej sa

      situácie.


      Pokyny_ministerstva_skolstva.pdf


      Vzhľadom na trvanie pandémie ochorenia COVID 19 a 

      s cieľom ochrany pred šírením ochorenia COVID-19 v MŠ,

      Vás prosíme oboznámiť sa s pokynmi, organizáciou,

      podmienkami a dodržiavaním prísnych opatrení, ktoré

      ako zákonný zástupca potvrdíte svojím podpisom v deň

      nástupu dieťa do materskej školy.


      Pokyny_podmienky_organizácia_MŠ_počas_mimoriadnej_situácie_COVID-_19(1).pdf


     • OZNAM

     •  

      POKYNY PRE RODIČOV NOVOPRIJATÝCH DETÍ,

      VRÁTANE ZOZNAMU VECÍ, KTORÉ JE POTREBNÉ

      DONIESŤ PRI NÁSTUPE DO MŠ:

      prezuvky ( pevná obuv)

      pyžamo

      náhradné rúško – treba dať do igelitového vrecka

          a nechať v skrinke

      hygienické potreby (4ks toaletný papier, tekuté 

            mydlo,10ks hygienické vreckovky, pohárik na

            pitný režim, hrebeň zavesený na šnúrke)

      náhradné oblečenie

      kópiu zdravotného preukazu iba pre novoprijaté 

         deti, alebo pri zmene poisťovne

       

      všetky veci je potrebné označiť aj menom dieťaťa

      pitie si deti do MŠ nenosia je zabezpečený pitný režim

           na  triedach, aj v školskej jedálni

       

      dieťa je potrebné priviesť do MŠ od 6:15 - 8:00hod. 

       

           !!!  Po tomto čase bude prebiehať dezinfekcia

      priestorov  a vstup nie je  možný  !!!

       

      vybrať z MŠ od 12:00 do 12:20, alebo v čase od

      14:45 - 16:25 hod   

       

      príchod dieťaťa po 8:00 je povinný nahlásiť, 

       zákonný zástupca deň vopred, alebo v deň príchodu do

      8:00 hod telefonicky

       

      MŠ Sídlisko 0911 600 295

      MŠ Súkennícka 033 77 92 815

      MŠ Komenského 0902 750 787

       

      Informácie o ďalších veciach, ktoré bude Vaše

      dieťa potrebovať do materskej školy získate od

      učiteliek v jednotlivých triedach, kde bude Vaše dieťa

      zaradené.

       

      Dieťa je potrebné odovzdať učiteľke osobne, vyberať

      ho môžu osoby na zozname, ktorým rodičia

      splnomocnia vybrané osoby.

       

      Upozornenie:

      Zákonný zástupca je povinný nahlásiť

      zmenený dátum dieťaťa do MŠ, než aký bol uvedený

      v rozhodnutí o prijatí a ihneď informovať vedenie

      materskej školy na  telefónnom čísle

       0905 915 489

      Za pochopenie ďakujeme.

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ

     •  

      POKYNY PRE RODIČOV K NÁSTUPU DETÍ

      -

      do MŠ prichádza s dieťaťom prvé dva týždne iba jeden z

      rodičov – nie obidvaja naraz + nie starí rodičia

       

      pri vstupe použiť dezinfekciu, nasadiť si rúško a použiť

        návleky

       

      v šatni sa zdržať max. 10 minút

       

      prosíme rodičov, ak je možne priviesť dieťa do MŠ,  kedy

      sú učiteľky v danej  triede, ktorú dieťa navštevuje, aby

      sme zabránili miešaniu tried

       

      zberná trieda (ráno od 6:15 - 7:00 a popoludní od 16:00 –

      16:30) je pre rodičov, ktorí to nutne potrebujú

      v tom prípade dieťa do triedy vstupuje  s rúškom

       

      v rámci COVID -19 opatrení si deti nemôžu priniesť

      vlastné hračky do MŠ.....

       

      Tieto nariadenia platia od 2.9. – 20.9.2020

       

       

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Z dôvodu nulovania skladových zásob potravín sa deti,

      ktoré nebudú v čase od 27. 07. 2020 do 31. 07. 2020 v MŠ,

      musia odhlásiť zo stravy najneskôr v pondelok 

      27. 07. 2020 do 7:30

      Po tomto termíne sa nebude dať odhlásiť a rodič si môže

      prísť pre stravu.

       Ďakujeme za pochopenie.

      Ingrid Miklíková                                                                                       Vedúca školskej jedálne

     • HURÁ PRÁZDNINY

     • Prajeme vám krásne prázdniny plné, radosti nových zážitkov s priateľmi a

      rodinou a hlavne veľa  pohody.

      Dávajte si na seba dobrý pozor, aby sme sa 2. septembra šťastní, zdraví a

      oddýchnutí opäť stretli v našej Materskej škole.

      Tešíme sa na všetkých v budúcom školskom roku 2020/2021

      Kolektív MŠ

     • Oznam rodičom detí z MŠ Vrbové ohľadom nevyčerpateľného kreditu na kurz inštruovaných lego hodín Malý konštruktér v školskom roku 2019/2020

     • Vážení rodičia,

       

                                              dovoľujeme si Vás informovať,                                                                                     

      že Vašim deťom ostal kredit 3 inštruované lego hodiny

      kurzu Malý konštruktér v školskom roku 2019/2020.

       

      Deti, ktoré budú pokračovať v dochádzke

      vo Vašej materskej škole v školskom roku 2020/2021,

      budú mať o tento kredit znížený poplatok za kurz v školskom roku 2020/2021.

       

      Deti, ktoré nastupujú do základnej školy v školskom roku 2020/2021,

      môžu po dohode  s p. Otrubovou (tel. kontakt 0915 778 198)

      trikrát bezplatne navštíviť LEGOVŇU v Piešťanoch v školskom roku 2020/2021

      kedykoľvek od pondelka do piatka v čase od 16:00 do 18:00 hod. .

      Rodičia však musia mať deti pod svojím dozorom.

       

      Ďakujeme Vám veľmi pekne za porozumenie.

       

      Už sa veľmi tešíme na Vaše deti :)

       

     • PREDŠKOLÁKOM A DEŤOM S ODLOŽENOU POVINNOU ŠKOLSKOU DOCHÁDZKOU ODPORÚČAME

     • OPSD_JUN.docx

       

      Precvičovať strihanie, obkresľovanie, trhanie,

      krčenie kreslenie a viazanie šnúrok, nácvik jednotlivých

      čiar v grafomotorickom zošite najskôr precvičujte

      na čistom papieri, kde im daný tvar predkreslíte             

      zamerajte sa hlavne na geometrické tvary a počítanie.                                                                               

     • OZNAM

     • Otvárame materskú školu!

      Otvorenie prevádzky MŠ pre deti od 01. 06. 2020

      Prevádzka materskej školy bude otvorená na Sídlisku 9.mája a Súkenníckej ulici

      počas mimoriadnej situácie Covid-19 nasledovne:

      Od 7:00 do 16:00 hod.

      Materská škola na Komenského ul. zostáva zatvorená do odvolania.

      Treba vyplniť dotazník, ktorý je potrebný na zistenie kritérií a počtu detí pri

      nástupe do MŠ. Uzávierka dotazníkov bude do 24.05. 2020. Po tomto dátume

      nebudú akceptované žiadne prichádzajúce dotazníky. Dotazníky budú

      vyhodnotené podľa kritérií a zákonný zástupca bude e- mailom infornovaný len

      v prípade umiestnenia dieťaťa.  Rodičov ktorých, nebudeme kontaktovať to

      znamená, že ich dieťa nebude umiestnené v MŠ z dôvodu kapacity miesta a

      podmienok MŠ.

      Zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľkou materskej školy, umiestni dieťa

      v materskej škole prednostne podľa kritérií určených v rozhodnutí ministra.

      Kritériá nástupu MŠ

      Rodičia v prvej línii (hasiči, lekári, policajti, zdravotné sestry)

      Rodičia,  ktorí nastupujú do zamestnania

      Deti predškolského veku (ak rodič nie je na MD)

      Ostatné deti sa budú prijímať podľa voľnej kapacity ( kapacita  je 15. detí v triede)

      Neprijímajú sa deti

      Rodičov na materskej dovolenke

      Deti, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s osobou staršou ako 65 rokov

      Ak je zákonný zástupca v karanténe 

      Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy Covid- 19

      Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami

      ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti

      do materskej školy vo vonkajších  priestoroch materskej školy by nemal

      presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy

      pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –

      epidemiologickými nariadeniami, a to  hlavne za účelom odovzdania a

      vyzdvihnutia dieťaťa  bez vstupovania do priestorov  šatne. Pri odovzdávaní 

      dieťaťa  dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia (nosenie rúšok,

      dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). Minimalizujte zhromažďovanie  pred

      materskou školou. Zákonný zástupca zabezpečí rezervné rúško pre svoje

      dieťaťa.

      Podmienky MŠ  pre zákonného zástupcu na obdobie do konca šk.roka 2019/2020

      Dodržiavať pokyny riaditeľky materskej školy:

      Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo

      po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o

      tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené 

      karanténne opatrenie.  Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej

      školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa

      Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia

      do materskej školy. Zákonný zástupca odovzdá dieťa zamestnancovi, ktorý dieťa

      prevezme až po zmeraní teploty  (bezdotykovým teplomerom) a na základe

      záveru ranného zdravotného filtra ho odovzdá pedagogickému zamestnancovi

      do určenej triedy. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené

      ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje riaditeľku školy.

      Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie  karantény, ak

      bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a

      dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto

      podmienok je dieťa zo školy vylúčené. Dieťa musí prichádzať a odchádzať len s

      osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude

      touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.