• PREDŠKOLÁCI V DOBE PANDÉMIE, ALEBO AKO ICH PODPORIŤ ?

     • PÄŤ TIPOV PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

      Prinášame Vám niekoľko konkrétnych tipov, ktoré je vhodné dodržiavať pri

      príprave predškoláka v domácom prostredí

       

      Vyhradiť si pravidelných desať minút denne pre systematickú prácu s

      predškolákmi.

      Dieťa v šiestich rokoch by malo byť schopné udržať desať minút pozornosť a

      sústrediť sa na úlohu. Pre predškoláka je najlepší čas pre takú prácu dopoludnia

      alebo tesne pred spaním, kedy je dieťa najviac uvoľnené. Je vhodné stanoviť si

      pravidelnú dobu každý deň. Túto dobu dodržiavať vrátane nasledujúcich

      podmienok.

       

      Vybrať jednu až tri konkrétne úlohy a v stanovenom čase trvať na ich dokončení.

      Dieťaťu vždy poskytnúť dostatok priestoru na premýšľanie. Nie vždy sa úloha

      darí. Návodnými otázkami sa dieťa snažíme priviesť k správnemu riešeniu úlohy.

      Neprezrádzať správne riešenie hneď. Ak by sa dieťaťu úloha stále nedarila,

      pomôžeme mu viac úloha je nakoniec vždy dokončená. Ak sme hu museli

      dokončiť spoločnými silami, zvolíme nabudúce ľahšiu úlohu.

       

      Byť trpezlivý. Vytvoriť vhodné pracovné podmienky.

      V priestore, ktorý si stanovíme pre prácu s dieťaťom, obmedzíme všetky rušivé

      elementy na minimum. Na stole sú iba veci, ktoré potrebuje k zadanej úlohe

      (napr. pracovný list a pastelky). V miestnosti nehrá hudba ani televízia. V

      žiadnom prípade nesmie mať dieťa v zornom poli zapnutú obrazovku, a to ani

      televíziu v mode „mute“. Farebné blikajúce obrázky narušujú pozornosť dieťaťa,

      a to sa potom nemôže adekvátne sústrediť.

       

       Založiť domácu študovňu.

      Ak máme na to priestor a prostriedky, je vôbec najlepšie vytvoriť predškolákovi

      priestor pre prácu. Prideliť mu vlastný pracovný stôl pri stene, ktorá je

      namaľovaná príjemnou zelenou farbou. Vedieme ho k tomu, aby malo na stole

      vždy len tie veci, ktoré potrebuje, a zvyšok bol uprataný. Žiadne rušivé hračky v

      zornom poli.

       

      Chváliť, podporovať, motivovať k dokončeniu a zase chváliť.

      Za splnené úlohy u dieťaťa nešetríme chválou, a to ani vtedy, keď sme museli

      dieťaťu veľmi  dopomôcť. Odmeňujeme úsmevom a radosťou zo spoločnej

      práce. Nikdy dieťa nemotivujte darčekom, prísľubom nových hračiek a už vôbec

      nie peniazmi, a to ani neskôr pri nástupe dieťaťa do školy. V tretej triede by ho

      totiž už nebolo čím odmeňovať.

       

      Zdroj: Poradca riaditeľky MŠ (marec 2021)

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 08. 03. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 08.03.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

      zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.


      Od pondelka 08.03.2021 budú potrebné nové tlačivá :


      Čestné_vyhlásenie_-_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf


      Aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa ( obaja rodičia – vystaví zamestnávateľ)


      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten

      rodič, ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť

      od 08.03.2021alebo, ak prekonal COVID-19 preukazuje sa dokladom

      o prekonaní nie starším ako 3 mesiace.


      Bez týchto tlačív a potvrdení nepreberieme dieťa do MŠ !

      Žiadame Vás, aby ste dodržali všetky podmienky!

       

      ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE !​​​​​​​

     • INFORMÁCIE K ZÁPISU DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

     • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ 

      Mesto Vrbové, ako zriaďovateľ základných škôl, vyhlasuje zápis detí do prvého

      ročníka pre školský rok 2021/2022.

       

      Základná škola Komenského 2, Vrbové

      Základná škola Školská 4, Vrbové

       

      V dňoch 15. 04. (štvrtok)16.04.2021 (piatok) v čase

      od 14:00 – 17:00.

       

      Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a priniesť úradný

      doklad o druhu postihnutia.

       

      Prosíme rodičov, aby si na zápis priniesli:

      Rodný list dieťaťa

      Občiansky preukaz zákonných zástupcov

       

      Bližšie informácie si môžete pozrieť vo Vyhláške mesta Vrbové č.1/2021k v linku

      nižšie

       

      Zápis.pdf

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 01. 03. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 01.03.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz – to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

      zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      Od pondelka 01.03.2021 budú opäť potrebné tlačivá:

       

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič,

      ktorý sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť od 01.03.2021

      alebo, ak prekonal COVID-19 preukazuje sa dokladom o prekonaní

      nie starším ako 3 mesiace

       

      ĎAKUJEME

     • Aktivity pre deti, ktoré nenavštevujú MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: MAREC MESIAC KNIHY

      01. 03. - 05. 03. 2021

      Vedeli ste, že marec je mesiacom knihy? Cieľom tohto týždňa je oboznamovanie

      detí s knihou, rozvíjanie sústredenosti pri počúvaní čítaného textu, prezeranie

      ilustrácií, šetrné zaobchádzanie s knihou a formovanie pozitívneho vzťah ku

      knihe. Cez knihy deti poznávajú dobro a zlo pomocou rozprávkových príbehov.

      Prehlbujú si poznatky o tom, čo je správne a čo nie. Upevňujú si  kladné postoje,

      posilňujú prirodzene poznávacie city. Rozvíjajú si fantáziu, predstavivosť,

      hravosť, pri vymýšľaní rozprávkových príbehov. Umožňujú rozvíjať rečové

      a jazykové schopností. Vytvárajú si podvedomie o dôležitosti knihy, ktoré sú

      prospešné pre ďalší rozvoj detskej osobnosti.

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 22. 02. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 22.02.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz – to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia

      dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      Od pondelka 22.02.2021 budú opäť potrebné tlačivá:

       

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

      Deti, ktoré majú záujem nastúpiť do MŠ  k 22. 02. 2021 a spĺňajú hore uvedené

      kritéria, je potrebné, aby kontaktovali p. riaditeľku Sylviu Vargovú

      na telefónnom čísle 0911915489. 

       

      Deti, ktoré doteraz nenavštevovali  MŠ od 22.02.2021, budú okrem hore

      uvedených tlačív potrebovať  aj  záväznú prihláškučestné vyhlásenie

      zákonného zástupcu. Tieto tlačivá je potrebné stiahnuť a v deň

      nástupu priniesť do materskej školy vyplnené. 

       

      Zaväzná_prihláška_22._02._2021.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonného_zástupcu.pdf

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý

      sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť od 22.02.2021.

       

      O ďalšom postupe Vás budeme aktuálne informovať.

      riaditeľka MŠ Sylvia Vargová

       

      ĎAKUJEME

     • AKTUÁLNY OZNAM

     • PREVÁDZKA MŠ OD 15. 02. 2021

      Vážení rodičia !

      Od pondelka 15.02.2021 bude MŠ fungovať, tak ako doteraz - to znamená, že MŠ

      môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej

      infraštruktúre a deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že

      nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať

      do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.


      Od pondelka 15.02.2021 budú opäť potrebné tlačivá:


      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.pdf


      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý

      sa preukáže negatívnym výsledkom, ktorý bude platiť od 15.02.2021.


      ĎAKUJEME


     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA

      FAŠIANGOVÝ ČAS MALÝCH MUZIKANTOV

      15. 02. – 26. 02. 2021

      Fašiangy sa oslavovali hravosťou, pokračovali voľnou zábavou

      pri hudbe a tanci. Jedného dňa hudobné nástroje našli myšky a nástroje ožili.

      S pomocou detí vyrozprávali svoj vlastný príbeh a vydávajú sa na cestu malých

      muzikantov. Daná téma deťom otvára priestor pre fantáziu v jedinej hudobnej

      myšlienke. Umožňuje im túto myšlienku pretvoriť na rôzne umelecké možnosti,

      objavovať v sebe rytmus a prostredníctvom neho prebúdzať nové schopnosti.

      Úlohou pripravených aktivít je priblížiť deťom svet zvukov, hudby na báze

      princípov detskej hry, zážitkového učenia vo fašiangovom období.

       

      Príjemnú zábavu Vám praje kolektív MŠ :)))

     • POZOR DÔLEŽITÝ OZNAM

     • POZOR ZMENA!!!!!

      Na základe  Rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Trnave zo dňa 06.02.2021

      oznamujeme, že materská škola bude od pondelka 08.02.2021 fungovať ako

      doteraz- to znamená, že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov

      pracujúcich v kritickej infraštruktúre a  deti zákonných zástupcov, ktorým

      vyplýva  z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office)

      a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.


      Pandemická situácia je veľmi zlá a z toho dôvodu bude prevádzka opäť prísne

      obmedzená.  Znamená to, že do MŠ v pondelok 8.2.2021 môžu prísť deti, ktoré ju

      doteraz  aj navštevovali.


      Pre nové deti zákonných zástupcov, ktoré doteraz MŠ nenavštevovali a majú

      záujem, aby kontaktovali  riaditeľku MŠ z dôvodu stravovania a zabezpečenia

      prevádzky.

      Kontakt: 0911/915 489


      Záväzná_prihláška_od_08._02._2021_do_odvolania.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.pdf


      Vzhľadom na situáciu Vás prosíme, aby nastúpili len deti podľa vyššie

      uvedených kritérií.

       

      Do MŠ bude sprevádzať dieťa aj si pre dieťa príde, iba ten rodič, ktorý sa

      preukáže negatívnym výsledkom.


       Rodičia môžu pokračovať v pandemickej OČR.
       

      Veľmi nás  mrzí, že táto situácia /zmena/ nastala z hodiny na hodinu, preto Vás

      prosíme o trpezlivosť a pochopenie.  Naďalej prosím sledujte našu webovú

      stránku, kde Vás budeme informovať o aktuálnych zmenách. 


      Odporúčanie_pre_zariadenia_deti_a_mládež.pdf


     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: KARNEVAL

      08. 02. - 12. 02. 2021

      Každým rokom sa naše deti lúčia so zimou práve karnevalovou zábavou. Už sa

      nevedia dočkať, kedy si oblečú svoje karnevalové kostýmy, masky a prekvapia

      svojich kamarátov i pani učiteľky. Ponúkame Vám zopár aktivít na pobavenie. :)

     • AKTUÁLNY OZNAM K OTVÁRANIU ŠKÔL

     • NÁVRAT DETÍ DO MŠ OD 08. 02. 2021

      Vážení rodičia !

      Oznamujeme Vám, že na základe platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy,

      výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa od 8.februára 2021 otvárajú všetky

      MŠ vo Vrbovom.

      PODMIENKY K NÁSTUPU DO MŠ

      Deti materských škôl sa môžu vrátiť k plnohodnotnému prezenčnému vzdelávaniu

      v pondelok  08. 02. 2021

       

      V zmysle uznesenia vlády a vyhlášky ÚVZ na to, aby s deti vrátili do MŠ  bude

      potrebný:  

       

      negatívny test zamestnancov (pedagogických a prevádzkových) zatiaľ platí nie

      starší ako 7 dní

      negatívny test zákonného zástupcu (aspoň jedného, kto sprevádza dieťa do MŠ)

        zatiaľ platí nie starší ako 7 dní

       

       Ak sa zákonný zástupca rozhodne na základe svojho presvedčenia, že dieťa

      nenastúpi do MŠ od 08. 02. 2021, v tomto prípade zákonnému zástupcovi, nebude

      vyplácaná pandemická OČR

       

      Zákonný zástupca sa preukáže negatívnym testom a podpíše Čestné vyhlásenie,

      že  negatívny test

       

       Neprítomnosť dieťaťa treba ohlásiť / telefonicky hneď pondelok ráno z dôvodu

      stravovania /

       

      Pri vstupe do budovy sa  treba riadiť pravidlom R-O-R a nezdržiavať sa v šatni

       

      Keď bude zlá epidemiologická situácia RÚVZ, môže prerušiť výchovno-vzdelávací

      proces

       

      Tieto dve tlačivá si treba stiahnuť a priniesť pri nástupe dieťaťa do MŠ

       

      Čestné_vyhlásenie_zákonný_zástupca.docx

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti_dieťaťa.pdf

       

       

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

      Návrat_detí_do_škôl_od_08._02._2021.pdf

      Návrat_do_škôl_2021.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zamestnanec.docx

       

     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: ČASOVÉ VZŤAHY

      01. 02. - 05. 02. 2021

      Milí rodičia,

       na týždeň od 01.02. – 05.02. 2021  sme pre deti vybrali tému Časové vzťahy, ktorá je zaradená do 

      vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť v podoblasti Orientácia v čase. Jej zámerom je orientovať sa 

      na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, mesiaca a roka. Dieťa pomenuje činnosti, ktoré

      vykonáva doma a v materskej škole, neskôr už rozpráva o svojej obľúbenej hre a povinnostiach doma a

      v materskej škole. Spočiatku vysvetľuje rozdiely medzi dňom a nocou (3 - 4 ročné deti) a postupne

      rozumie časovým rozdielom v časovom úseku jedného dňa – na základe vlastnej činnosti rozlišuje ráno,

      obed, večer (4 - 5 ročné deti). Postupne dieťa zoraďuje typické činnosti do časového úseku jedného dňa

      (5 – 6 ročné deti) a výsledkom je, že dieťa opíše režim dňa.  

       

      Pre inšpiráciu prikladáme rôzne druhy aktivít v sekcii Pre rodičov - Ponuka aktivít pre rodičov. Pri

      objavovaní nových poznatkov môžete pomôcť vy rodičia.

     • AKTUÁLNE INFORMÁCIE

     • PREVÁDZKA MŠ od  01. 02. - 05. 02. 2021

      Na základe Ministra školstva SR zostáva režim materských škôl tak, ako doteraz.

      To znamená , že MŠ môžu navštevovať iba deti zákonných zástupcov pracujúcich

      v kritickej infraštruktúre a  deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva  z  povahy

      práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať do

      zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       

      https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/

       

      Zároveň chceme požiadať rodičov, ktorí majú záujem, aby ich deti navštevovali

      MŠ od 01.02.0221, aby kontaktovali riaditeľku MŠ.

       

      Kontakt: 0911/915 489

       

      Pre nové deti zákonných zástupcov s nástupom do MŠ od 01. 02. 2021  je

      potrebné, aby si stiahli tlačivá nižšie a pri nástupe dieťaťa ich predložili.

       

      väzná_prihláška_1.2._-_5.2.2021.pdf

      Čestné_vyhlásenie_zákonného_zástupcu.pdf

      Vyhlásenie_zákonného_zástupcu_o_bezinfekčnosti.pdf

       

      Neplatí to pre deti, ktoré MŠ navštevujú.

       

      Vzhľadom na situáciu Vás prosíme, aby nastúpili len deti podľa vyššie uvedených

      kritérií.

       

      Ministerstvo prisľúbilo nové usmernenia a pokyny v súvislosti s prípadným

      otvorením škôl, preto Vás prosíme,  aby ste naďalej sledovali našu webovú

      stránku.

       

      Pripomíname rodičom, že od stredy 27.01.2021 sa musí sprievod dieťaťa

      preukázať testom s negatívnym výsledkom.
       

       

       Ďakujeme!

      Riaditeľka MŠ 

      Sylvia Vargová

     • AKTIVITY PRE DETI, KTORÉ NENAVŠTEVUJÚ MŠ

     • TÉMA TÝŽDŇA: ZIMNÉ ŠPORTY

      25. 01. – 29. 01. 2021

      Prišla k nám zima , všetci sme sa už tešili, že napadne sneh a my sa budeme

      môcť lyžovať,  sánkovať a stavať snehuliakov. Všetci sa musíme teplo

      poobliekať,  aby nám neomrzli ruky, nohy a uši a poďme do prírody. Na stránke

      sme pre Vás pripravili zaujímavé aktivity, ak budete mať čas a chuť môžete si ich

      pozrieť a zabaviť sa.

     • Dôležitý oznam

     • Aktuálne informácie o prevádzke Materskej školy od

      25.1.2021

      Vážení rodičia,

      v súlade s informáciami, ktoré má MŠ k dnešnému dňu k dispozícii, a na základe

      Stanoviska zriaďovateľa k otváraniu MŠ od 25.01.2021 v meste Vrbové, Vám

      predkladáme  informácie k návratu detí do MŠ  od 25. Januára 2021

      Stanovisko_k_MŠ_20.1..pdf

       

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou na základe uznesenia vlády SR č.30

      zo dňa 17. 01. 2021 a zavedením „lockdownu“ sa predlžuje zákaz vychádzania

      s účinnosťou od 27. 01. 2021 do 07. 02. 2021, čím upravujeme

      výchovno–vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR.

       

      Pre týždeň od 25. 1. - 29. 1. 2021 

       

       V prevádzke bude len Materská škola  Sídlisko 9. Mája 322 v čase

      od 6:15 hod.  do  16:30 hod.

       

      Pri nástupe do MŠ pre deti  z elokovaných pracovísk MŠ Súkennícka 256 a MŠ

      Komenského 2  treba zabezpečiť:

      Papuče, pyžamo, pohárik – na pitný režim, hrebeň a náhradné veci do skrinky

       

      Materská škola  pokračuje naďalej v režime prísneho obmedzenia

       

      Materská škola bude v prevádzke iba pre deti, ktorých rodičia pracujú

      v kritickej infraštruktúre a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy

      práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) to znamená, že ak

      zákonný zástupca vykonáva prácu z domu nemôže dávať dieťa do MŠ.

       

      Žiadame zákonných zástupcov , ktorých sa to týka, aby do štvrtku 21.01.2021

      do 17:00 hod. nahlásili svoj záujem na e-mail materskej školy

      sylvia.vargova@msvrbove.sk alebo na telefónnom čísle  0911 915 489

       

      Záväzná prihláška na stiahnutie:

      väzná_prihláška.pdf

       

       Zákonný zástupca pri vstupe do MŠ odovzdá nasledovné tlačivá:

       

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti na stiahnutie:

      Vyhlásenie_zákonneho_zástupcu_o_bezinfekcnosti.pdf

       

      Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu na stiahnutie:

      Čestné_vyhlásenie_zákonneho_zástupcu.pdf

       

      Rodičia, ktorí musia zostať s deťmi doma, majú nárok na pandemickú OČR.

       

      Materská škola Súkennícka 256 a Komenského 2 budú mať prerušenú

      prevádzku.

       

      Vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu je nutné, aby sa doprovod

      dieťaťa pri vstupe do objektu MŠ preukázal platným negatívnym testom.

       

      O ďalšom postupe s návratom detí do materskej školy v týždni od 01.02.2021 Vás

      budeme informovať podľa aktuálnej epidemiologickej situácie a usmernení

      nadriadených orgánov. Bližšie informácie nájdete na našej stránke.

       

      Za pochopenie ďakujeme

      Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

     • AKTIVITY PRE DETI

     • TÉMA TÝŽDŇA: ZVIERATKÁ A VTÁČATKÁ V ZIME

      18.01. – 22.01. 2021

      Myslíte, že všetky vtáčiky odlietajú na zimu do teplých krajín?

      Že všetky zvieratká sa uložia na zimný spánok? Nie, nie a nie.

      To by tu bolo bez nich veľmi smutno. Niektoré operence, zver

      dokážu prežiť v zimnom období. Dobrí ľudia im v tom

      pomáhajú. Pripravujú pre nich kŕmidlá, búdky a rôzne zákutia

      so senom, ihličím alebo suchým lístím. Vtáčikom sypú mak,

      slnečnicu a iné dobroty, ktoré potrebujú. Lesnej zveri nosia

      seno, repu...Preto sme si pre Vás pripravili rôzne aktivity na

      rozvíjanie slovnej zásoby a poznávania lesných zvierat,

      priestorovej orientácie, farebného cítenia, jemnej motoriky,

      koordinácie zraku a pohybov ruky..

       

      Prajeme Vám príjemnú zábavu :)                                                              Kolektív MŠ

     • Aktuálne informácie o prevádzke materskej školy

     • OZNAM O PREVÁDZKE MŠ OD 18.01.2021

      Vážení rodičia,

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu

      v okrese Piešťany sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol

      ponechať Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti

      mesta Vrbové naďalej zatvorené do 22.01.2021

       

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k  neustále sa meniacej

        epidemiologickej situácii  sledovali webovú stránku

      materskej školy, kde Vás budeme priebežne informovať

      o podmienkach  nástupu detí do MŠ.

       

       

      Za pochopenie a trpezlivosť  ďakujeme                                                                       

        Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

     • AKTUÁLNE

     • NÁVRAT DETÍ DO ŠKÔL

      Vážení rodičia,

      venujte prosím pozornosť informáciám o podmienkach nástupu detí do MŠ  v

      súvislosti s protipandemickými opatreniami k zabráneniu šírenia Covid - 19 od

      11.1.2021.

      Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v okrese Piešťany a

      v nadväznosti na stanovisko Ministerstva školstva zo dňa 5.1.2021 číslo:

      2021/9418:1-A1810 sa krízový štáb mesta Vrbové uzniesol na závere ponechať

      Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Vrbové nateraz zatvorené.

      Na základe stanoviska zriaďovateľa mesta Vrbové k otváraniu materských škôl

      od 11.1.2021 a kritickej situácie v súvislosti s COVID-19,  Vám oznamujeme, že

      prevádzky materských škôl  na Sídlisku 9. Mája 322, Sukenníckej 256

      a Komenského budú ZATVORENÉ.  

       

      Podľa usmernení  MŠVVaŠ SR má zákonný zástupca nárok od 11.1.2021 do

      18.1.2021 na vyplácanie pandemickej OČR.   

       

      Výchovno-vzdelávací proces by sa mal obnoviť 18. 1. 2021 po pretestovaní

      všetkých zamestnancov materskej školy.

       

      Od 25. 1. 2021 by mali byť materské školy otvorené v štandardnom režime.

      Rezort školstva odporúča pre materské školy pretestovanie zamestnancov

      a rodičov v termíne od 22.1. do 24.1.2021.

       

      Keďže sa situácia mení každú chvíľu naše ministerstvo bude, každý týždeň

      reagovať na situáciu. V prípade nových, aktuálnych informácií Vás budeme

      hneď informovať.

       

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k epidemiologickej situácii a neustále sa

      meniacich usmernení sledovali webovú stránku materskej školy a pristupovali

      k celej  záležitosti mimoriadne zodpovedne.

       

      Za pochopenie  ďakujeme                                                                         Riaditeľka MŠ

      Sylvia Vargová

       

       

      https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-

      navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

       

                                        Rozhodnutie_ministra MŠVVaŠ _5.januára_2021.pdf

       

      Stanovisko_zriadovateľa_k_otváraniu_MŠ_k_11.1.2021.docx

       

                                       

     • ZMENA TERMÍNU VIANOČNÝCH PRÁZDNIN

     • Prerušenie prevádzky Materskej školy Sídlisko 9.mája 322

       a jej  elokovaných  pracovísk na Súkenníckej 256 a

      Komenského 2

      Riaditeľka Materskej školy Sídlisko 9.mája 322 oznamuje zákonným zástupcom,

      že na základe Rozhodnutia  MŠVVaŠ SR zo dňa 11.12.2020 číslo:2020/18259:4-

      A1810 a po dohode so zriaďovateľom Mesta Vrbové bude prerušená

      prevádzka na Sídlisku 9.mája v dňoch od 22.12.2020 do 08.01.2021  

       

      MŠ na elokovanom pracovisku  Súkennícka 256 bude prevádzka prerušená od

      21.12.2020 - 08.01. 2021

       

       MŠ na elokovanom pracovisku Komenského 2 bude prevádzka prerušená od

       21.12.2020 do 08.01.2021

       

      Riadna prevádzka na všetkých pracoviskách MŠ  začne, dňa 11.01.2021, ak sa

      nezmenia usmernenia príslušných orgánov.

       

      Je potrebné sledovať v médiách aktuálne informácie a webovú stránku MŠ.

       

      Rozhodnutie_ministra_vianoce.pdf

      Organizácia_činnosti_materských_škôl__základných_škôl_a_stredných_škôl.pdf