• INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     • ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022 

      POKYNY UPRAVUJÚCE PODMIENKY MŠ NA OBDOBIE

      ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      Podmienky_a_pokyny_2021.docx

      Prevádzka Materskej školy v školskom roku 2021/2022 začína vo štvrtok

      2. septembra 2021. Denná prevádzka MŠ Sídlisko 9. mája 322, MŠ Súkennícka256

        je od 6.15 do 16.30 hodiny. A  MŠ Komenského od 6.30 do 16.00 hodiny. 

      Dieťa priveďte do triedy najneskôr do 8:00 hod.

      V prípade neprítomnosti ho odhláste osobne, alebo telefonicky na telefónnom

      čísle MŠ, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke.

       

      PRVÝ DEŇ VAŠE DIEŤA DO MŠ POTREBUJE:

      OSOBNÉ POTREBY:

      Prezuvky - s pevnou pätou, nie na šnurovanie, nie šľapky, ale prezuvky so

      zapínaním, ktoré nebude robiť dieťaťu ťažkosti

       

      Pyžamo - deti, ktoré ostanú na celodenný pobyt, 1x týždenne, v pondelok sa

      prinesie v piatok vezme domov na opranie

       

      Náhradné oblečenie - pančuchy, spodnú bielizeň, iné podľa uváženia rodiča pre

      prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….Oblečenie vložiť do igelitového

      vrecúška a dať do skrinky v šatni

       

      Dievčatá hrebeň  na vlasy, ideálne sú umelohmotné hrebene, ktoré sa ľahko

      dezinfikujú

       

      Umelý pohárik - na pitný režim

       

      Rúško - 2x hygienicky zabalené (odložené v skrinke)

       

      Igelitové vrecúško - v prípade potreby na znečistené veci

       

      Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby

      nedošlo k zámene a učte deti, aby si poznali svoje veci!

       

      Je dôležité obliekať deti do oblečenia bez náročného a tesného zapínania, bez

      drobných gombíkov, opaskov, trakov a iných prekážok, ktoré dieťa

      nedokáže zvládnuť a ktoré mu spôsobujú stresové okamihy a odoberajú

      zo zdravého sebavedomia z vlastnej šikovnosti.  

       

      DOKLADY PRINIESŤ HNEĎ PRVÝ DEŇ NÁSTUPU:

       

      Fotokópiu karty poistenca dieťaťa (nové deti)

       

      Splnomocnenie o preberaní dieťaťa, ak bude preberať dieťa niekto iný ako

      zákonný zástupca

      Splnomocnenie_na_prevzatie_dieťaťa_z_MŠ.pdf

       

      Aktuálne Vyhlásenie o bezinfekčnosti rodinného prostredia – vyplniť pri nástupe

      dieťaťa a po každom ochorení

      Vyhlásnie_o_bezpriznakovosti.pdf

       

      Súhlas so spracovaním osobných údajov (nové deti)

      SÚHLAS_ZZ_2021-2022.pdf

       

      Pre plynulosť preberania je vhodné, aby ste prišli už s vyplneným tlačivom.

       

      Tlačivá si môžete stiahnuť z našej webovej stránky  a priniesť do MŠ vypísané,

      alebo ich dostanete v triede pri rannom odovzdávaní dieťaťa učiteľke, ktoré si

      vyplníte doma a prinesiete nasledujúci deň a odovzdáte pani učiteľke na triede.

       

      Na všetkých tlačivách je potrebné uviesť dátum – DEŇ NÁSTUPU dieťaťa do MŠ.

      Ak nastúpi Vaše dieťa 02.09.2021 na tlačivách bude dátum 02.09.2021.

       

      ČO JE ZAKÁZANÉ NOSIŤ DO MŠ

      Hračky z domu

      Drahé, cenné predmety

      Mobilné telefóny

      Lieky

      Sladkosti a iné jedlo odkladať v skrinke, či vo vreckách detí

       

      A NA ZÁVER.....

      V posledných rokoch sa deti adaptujú v prostredí materskej školy veľmi dobre,

      ťažšie je to s adaptáciou rodičov... Dajte deťom pocítiť, že ste naň hrdí, že ho

      veľmi ľúbite a pobyt medzi kamarátmi je tá najúžasnejšia vec. Strach vo vašich

      červených očiach mu istotu nedodajú. Akékoľvek otázky a obavy riešte

      otvorenou komunikáciou s pani učiteľkami.

       

      Tešíme sa na vás a veríme, že zažijeme s vami, ale hlavne s vašimi deťmi veľa

      veselých zážitkov a nezabudnuteľných chvíľ v materskej škole.

       

      NA_SLOVÍCKO__RODIČIA_NOVÝCH_ŠKOLKÁROV .pdf

       

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     • DOTÁCIE ZA STRAVU V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č.

      544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí

      a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

       

      zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon

      o dotáciách (https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html)

       

      návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený

      NR SR dňa 22.06.2021 (https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?

      sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506)

       

      Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

       

      Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú

      nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

       

      -ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku

      a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.

      Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti,

      ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť

      nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu

      oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

       

      -v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré

      navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností,

      ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;

       

      -v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ

      alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej

      len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej

      len „dieťa v ŽM“),

       

      -v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje

      posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen

      domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na

      vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,

      žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu[1](ďalej len „deti bez

      daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje

      čestným vyhlásením.

       

      Poznámka: Vzhľadom na prechodné ustanovenie zákona č. 417/2020 Z.z. ktorým

      sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, bude deťom v MŠ dotácia na stravu

      v mesiaci august 2021 poskytovaná bez zmeny (plošné poskytovanie dotácie

      deťom v poslednom ročníku MŠ).

       

      Dotácia na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách sa poskytuje

      dieťaťu, ktoré dovŕšilo 6 rokov veku len v prípade, ak dotáciu nie je možné

      poskytnúť na každé dieťa v MŠ/ZŠ podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách

      alebo z dôvodu, že je dieťa v HN/ŽM podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, t.j.

      žiadateľ dieťa bez daňového bonusu do Zoznamu detí oprávnených na

      poskytnutie dotácie na stravu uvádza len v tom prípade, ak nemá nárok na

      dotáciu podľa § 4 ods. 3 písm. a) alebo písm. b) zákona o dotáciách.

       

      -zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa

      zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a

      odobralo stravu;

       

      -za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa

      uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ[2].

       

      V nadväznosti na vyššie uvedené zmeny zákona o dotáciách sa upravujú aj

      povinnosti žiadateľov o dotáciu, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

       

      -bolo upravené tlačivo Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na

      stravu, ktorý žiadateľ predkladá ako povinnú prílohu k žiadosti a ktorý slúži aj na

      oznamovanie zmien, resp. aktualizovanie skutočností rozhodujúcich na výpočet

      sumy dotácie. Nové zoznamy detí jednoznačne stanovujú titul nároku dieťaťa na

      poskytnutie dotácie na stravu (dotácia poskytovaná na každé dieťa v MŠ/ZŠ, deti

      v HN, deti v ŽM, deti bez daňového bonusu);

       

      -do Zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, žiadateľ okrem

      doteraz uvádzaných detí v ŽM a/alebo v HN uvádza aj deti bez daňového bonusu.

      Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným

      vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. V tejto

      súvislosti uvádzame, že zriaďovateľ by mal upozorniť zákonného zástupcu

      dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase

      poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom

      zriaďovateľa bezodkladne informovať s tým, že si musí byť vedomý  právnych

      dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č.

      300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a povinnosti vrátiť

      všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

      Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe;

       

      -za správnosť údajov uvedených v zozname detí, zodpovedá žiadateľa v tejto

      súvislosti uchováva podklady súvisiace s jej poskytnutím (potvrdenia o deťoch

      v ŽM/HN, čestné vyhlásenia, že si rodičia neuplatnili nárok na daňový bonus);

       

      -v prípade, ak rodič informuje žiadateľa, že nárok na daňový bonus si ani jeden

      člen domácnosti neuplatnil, alebo si nemohol uplatniť v priebehu školského

      roka, žiadateľ postupuje v zmysle § 4 ods. 10 písm. a) zákona o dotáciách tak

      ako doteraz a zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich pre výpočet sumy dotácie

      oznamuje do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. V tejto

      súvislosti uvádzame, že dieťa, pri ktorom nastala zmena (deti v HN, ŽM, bez

      daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa

      v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový

      zoznam na úrad;

       

      -dotáciu je možné poskytovať počas celého školského polroka, a to aj vtedy, ak

      sa počas tohto školského polroka zníži počet detí z domácností z HN, pod 50 %

      celkového počtu detí v MŠ  alebo v ZŠ alebo sa zmenia príjmové pomery

      domácností uvedené v § 4 ods. 3 písm. b) zákona  o dotáciách  (deti v HN

      a v ŽM). Uvedené sa netýka poskytovania dotácií pre deti bez daňového bonusu

      nakoľko v prípade, ak by si fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa (napriek

      čestnému vyhláseniu) počas vyplácania dotácie na stravu uplatnil nárok na

      daňový bonus, tak dotácia bude dieťaťu poskytovaná neoprávnene od dátumu

      uplatnenia si daňového bonusu. Takéto dieťa si žiadateľ nemôže zahrnúť do

      zúčtovania poskytnutej dotácie na stravu.

       

      Vzhľadom na vyššie uvedené právne úpravy zákona o dotáciách ako aj ďalšie

      povinnosti žiadateľov/zriaďovateľov  v súvislosti s poskytnutím dotácie na

      stravu na obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2021 si Vás dovoľujeme požiadať, aby

      ste príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“):

       

      -v termíne do 15.07.2021 oznámili počet odstravovaných detí za obdobie od

      01.01.2021 do 30.06.2021 jednotlivo po mesiacoch za každé výchovné

      zariadenie, na ktoré bola poskytnutá dotácia (v prílohe tabuľka počet

      odstravovaných detí);

       

      -v termíne do 10.08.2021 doručili aktualizovaný zoznam detí, na ktoré žiada

      poskytnutie dotácie od 01.09.2021 do 31.12.2021, a to na novom tlačive Zoznam

      detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu. V nadväznosti na to, z akého

      titulu sú deti v MŠ/ZŠ v jeho pôsobnosti oprávnené na poskytnutie dotácie na

      stravu žiadateľ/zriaďovateľ vyplní príslušný zoznam detí  podľa § 4 ods. 3 písm.

      a) zákona o dotáciách alebo zoznam detí podľa § 4 ods. 3 písm. b) alebo písm. c)

      zákona o dotáciách (v prílohe). V tejto súvislosti odporúčame

      žiadateľovi/zriaďovateľovi, aby čo možno najskôr informoval fyzickú osobu,

      v ktorej starostlivosti dieťa je, že k poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné

      predložiť:

       

      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej

      núdzi,

      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy

      životného minima,

      čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na

      vyživované dieťa.

       

      Termín na predloženie vyššie uvedených potvrdení odporúčame stanoviť si tak,

      aby mal žiadateľ dostatočný časový priestor na zosumarizovanie predložených

      podkladov za každé dieťa v MŠ/ZŠ vo svojej pôsobnosti do Zoznamu detí

      oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu, ktorý je povinný doručiť na úrad

      tak, ako je uvedené vyššie, najneskôr do 10.08.2021.

       

      V prípade detí, ktoré sú oprávnené na poskytnutie dotácie na stravu z titulu, že

      ide o dieťa v ŽM uvádzame, že je možná výnimka na dodatočné doplnenie

      dieťaťa do zoznamu oprávnených detí. V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme

      požiadať, aby ste usmernili fyzické osoby, v ktorej starostlivosti dieťa je, aby

      Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr.

      doklad o príjme) predložili na úrad, čo možno najskôr, najneskôr do 10.08.2021

      s tým, že v takomto prípade, ak pôjde o dieťa v ŽM, bude oprávnené na

      poskytnutie dotácie na stravu od mesiaca september 2021.

       

      Deti v ŽM, ktoré zákonný zástupca dieťaťa dodatočne nahlási žiadateľovi

      a predloží potvrdenie úradu, že ide o dieťa v ŽM, žiadateľ doplní do zoznamu

      oprávnených detí a tento aktualizovaný zoznam zašle úradu najneskôr do

      10.09.2021. V prípade, ak bude tento aktualizovaný zoznam predložený po

      10.09.2021, dodatočne doplnené deti na zozname budú oprávnené na

      poskytnutie dotácie na stravu až od mesiaca október 2021. V prípade, ak budú

      žiadateľovi dodatočne nahlásené deti v ŽM ešte v mesiaci august 2021 je

      potrebné aktualizovaný zoznam detí predložiť na úrad najneskôr do 20.08.2021.

       

      Prílohy:

       

      -Oznámenie o počte odstravovaných obedov za obdobie od  01.01.2021 do

      30.06.2021

       

      -Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na

      vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku,

      žijúce s daňovníkom v domácnosti

       

      -Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3

      písm. a) zákona o dotáciách

       

      -Zoznam detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3

      písm. b) alebo písm. c) zákona o dotáciách

       

      Čestne_vyhlásenie.docx

      INFO_pre_žiadateľov(1).docx

      Oznámenie_o_počte_odstravovaných_jedál_do_30-06-2021.xlsx

      Zoznam_deti_HN_ZM_bonus.docx

      Zoznam_všetkých_deti.docx